Návrh VZN o záväzných častiach Zmeny a doplnky č.4