Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (PUM TSK) je strategický dokument, s cieľom naplniť potreby mobility ľudí vregióne, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby TSK v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

Samotný Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja je členený do častí: Zber údajov, Prieskumy, Dopravné modelovanie, Analytická časť, Návrhová časť, Opatrenia na ďalší rozvoj a implementáciu a Plán implementácie a monitorovania PUM.

Účelom zberu údajov bolo zhromaždenie dostupných podkladov o demografii a územnom rozvoji, údajov o doprave, dát ohľadom nehodovosti, ďalej boli vykonané terénne prieskumy, prieskumy dopravného správania, sčítania dopravy a smerové (anketové) prieskumy.