Obec Bodiná : 16. február 2020 10:01

fasiangy


Upratovanie kultúrneho domu

Obec Bodiná : 5. február 2020 13:53

Obecný úrad v Bodinej prosí ochotných občanov, ktorí majú v sobotu 8.2.2020 čas, aby prišli pomôcť upratať kultúrny dom.

Tí, ktorí majú záujem o využívanie posilňovne, miestnosti pre úniu žien a iných priestorov (muzikantov, futbalistov, členov Dobrovoľného hasičského zboru, mužov i ženy), môžu prísť pomôcť s upratovaním zrekonštruovaného kultúrneho domu v sobotu o 14. hodine.
Ďakujem všetkým za ochotu!

Marcela Filová
starostka obce


PHSR obce Bodiná 2015 – 2022

Obec Bodiná : 29. január 2020 11:52

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Bodiná na roky 2015 – 2020


Harmonogram vývozu odpadu 2020

Obec Bodiná : 9. január 2020 13:40

harmonogram_vyvozu_2020


Pozvánka Novoročný výstup

Obec Bodiná : 28. december 2019 2:21

novoročný_výstup-1-page0001.jpg


Vianočné prianie

Obec Bodiná : 17. december 2019 17:13

vianoce-01


Výzva na predkladanie ponúk

Obec Bodiná : 17. december 2019 10:26

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Výstavba amfiteátra v obci Bodiná

Opis predmetu zákazky: Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v technickej správe a v projektovej dokumentáci, ktorú je možné si vyžiadať osobne, poštou alebo emailom na uvedených kontaktných údajoch

Lehota na predkladanie ponúk: do 7.1.2020, čas: do 12:00 hod.


Zaspievali sme si koledy

Obec Bodiná : 12. december 2019 10:13

Obec Bodiná sa zapojila do celoslovenskej akcie “Slovensko spieva koledy”. V kultúrnom dome sme si v stredu 11.12.2019 o 18:00 hodine zaspievali päť vianočných kolied, ktorými sme si pripomenuli blížiace sa Vianoce.

Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria

DSC_03511


Zmena lekára

Obec Bodiná : 10. december 2019 12:12

Zdravotný obvod MUDr. Daniely Krišťákovej končí k 31.12.2019. Od 1.1.2020 je možnosť vytvoriť nový zdravotný obvod v obci Domaniža s tým, že ak by bol dostatočný počet pacientov z obvodu Prečín a Bodiná, lekár by ordinoval niektorý deň v týždni aj v obci Prečín. Do nového zdravotného obvodu sa môžu nahlásiť aj pacienti od iných lekárov. Ak nebude mať záujem dostatočný počet pacientov z obcí Prečín a Bodiná, lekár bude ordinovať len v obci Domaniža. Preto ak máte záujem o túto službu, nahláste čo najskôr svoj záujem na obecný úrad v Bodinej, aby sa na základe presného počtu pacientov určil zdravotný obvod, v ktorom by nový lekár ordinoval.


Slovensko spieva koledy 2019

Obec Bodiná : 9. december 2019 18:40

Aj tento rok oslávime príchod Vianoc spievaním kolied. Príďte v stredu 11.12.2019 o 17.45 hod. do kultúrneho domu v Bodinej, kedy si v jeden deň a jednu hodinu spoločne na celom Slovensku zaspievame päť známych vianočných kolied (texty budete mať vytlačené):
• Dobrá novina, šťastná hodina
• Ó chýr preblahý
• Búvaj, dieťa krásne
• Narodil sa Kristus Pán
• Tichá noc.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 9. december 2019 14:33

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 12.12.2019 o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Zmeny a doplnky č.4 ÚP obce Bodiná

Obec Bodiná : 4. december 2019 14:46

Grafická a textová časť „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná” – návrh je dostupná na stránke: www.bodina.eu.
Oznámenie o strategickom dokumente je uverejnené aj na webovej stránke Okresného úradu Považská Bystrica na adrese: http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – v informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia.


Zmeny a doplnky č.4 ÚP obce Bodiná

Obec Bodiná : 28. november 2019 12:03

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, e-mail: daniela.bencova@minv.sk, tel.: 042/43 00 195.


Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Obec Bodiná : 25. november 2019 13:47

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bodiná č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2020.


Upovedomenie o začatí konania

Obec Bodiná : 22. november 2019 16:34

Obec Prečín ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 22.11.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:
– žiadosť podala: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15, IČO : 00692522 vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks vŕba cintorínska rastúca na pozemku parc.č. KN – C 700 v k.ú. Bodiná z dôvodu, že strom je v blízkosti hlavného vstupu na cintorín a v blízkosti je prístupová komunikácia k budove obecného úradu a je riziko, že padajúce konáre poškodia majetok alebo zdravie osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:

Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304, alebo obecprecin@precin.eu


Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Bodiná : 15. november 2019 11:54

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Bodiná : 14. november 2019 18:59

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Vývoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu

Opis predmetu zákazky: Popis zakázky s uvedením množstva a rozsahu služby sa nachádza v Prílohe č.1

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.11.2019, čas: do 12:00 hod.


Rekonštrukcia kultúrneho domu

Obec Bodiná : 4. november 2019 17:10

Rekonstrukcia_kulturneho_domu_tabula


Informácie pre voliča – Voľby do NR SR 2020

Obec Bodiná : 1. november 2019 17:45

Obec Bodiná zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020:

obecbodina@centrum.sk

Datum a čas konanie volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.2.2019 od 7:00 – 22:00 hod.

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

 
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.


Čistenie a kontrola komína

Obec Bodiná : 29. október 2019 13:42

Čistenie a kontrola komínov


« Strana 1, 2, 310, »