Otváracie hodiny COOP Jednota

Obec Bodiná : 1. júl 2022 13:58

COOP Jednota


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 1. júl 2022 9:04

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 1.7.2022, 10:00 hod. do odvolania.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 27. jún 2022 12:22

Starostka Obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2022 (štvrtok) o 16,00 hodine v zasadacej miestnostni OcÚ v Bodinej.


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Obec Bodiná : 15. jún 2022 13:26

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt vobci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr vdeň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 •  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Obec Bodiná : 15. jún 2022 13:23

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajúv sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Obec Bodiná : 13. jún 2022 10:51

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Bodiná.


Deň detí 2022

Obec Bodiná : 2. jún 2022 8:21

Deň detí 1.6.2022

Obec Bodiná : 29. máj 2022 8:14

den deti bodina 2022


Očkovanie psov proti besnote

Obec Bodiná : 18. máj 2022 13:59

Očkovanie psov proti besnote sa v obci Bodiná uskutoční dňa 20.05.2022 (v piatok) v čase od 16,30 – 17,00 hod. pred predajňou Coop Jednota.

Poplatok za očkovanie je 10 eur, očkovaný môže byť len čipovaný pes. (Poplatok za čipovanie je 15 eur.)

V prípade nepriaznivého počasia bude očkovanie v náhradnom termíne.


Pozvánka na jarné rybárske preteky

Obec Bodiná : 18. máj 2022 10:40

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Považskej Bystrici Vás srdečne pozýva na jarné rybárske preteky na vodnej nádrži Považská Teplá, ktoré sa uskutočnia v

nedeľu 22.5.2022 od 05:00 hod.

Štartovný lístok v cene 15 eur si môžu záujemcovia zakúpiť v Rybárskych potrebách pri rybárskom dome, v cene lístka je porcia gulášu.

Členovia SRZ, ktorí majú záujem o odpracovanie povinnej brigády, majú možnosť si ju odpracovať pri príprave pretekov – pokosenie brehov, postavenie stanu, prístreškov, zber odpadu z brehov, roznášanie štartovných čísel (dňa 21.5.2022), alebo majú možnosť si ju odpracovať ako rozhodcovia počas pretekov dňa 22.5.2022.

Bližšie informácie o možnosti odpracovania brigádnickej povinnosti dostanete od p. Baránka, č.t. 0905 600 240.


Pozvánka na jarné rybárske preteky

Obec Bodiná : 10. máj 2022 11:24

Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Považskej Bystrici Vás srdečne pozýva na jarné rybárske preteky na odstavnom ramene Slavojka, ktoré sa uskutočnia v

nedeľu 15.5.2022 od 05:00 hod.

Štartovný lístok v cene 15 eur si môžu záujemcovia zakúpiť v Rybárskych potrebách pri rybárskom dome, v cene lístka je porcia gulášu.

Členovia SRZ, ktorí majú záujem o odpracovanie povinnej brigády, majú možnosť si ju odpracovať pri príprave pretekov – pokosenie brehov, postavenie stanu, prístreškov, zber odpadu z brehov, roznášanie štartovných čísel (dňa 14.5.2022), alebo majú možnosť si ju odpracovať ako rozhodcovia počas pretekov dňa 15.5.2022.

Bližšie informácie o možnosti odpracovania brigádnickej povinnosti dostanete od p. Baránka, č.t. 0905 600 240.


Výberové konanie MŠ Prečín

Obec Bodiná : 10. máj 2022 10:09

Obec Prečín v zmysle § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ľky Materskej školy, Prečín č.275, 018 15 Prečín s predpokladaným nástupom od 01.09.2022


Deň matiek 2022

Obec Bodiná : 9. máj 2022 11:54

Deň matiek 8.5.2022

Obec Bodiná : 29. apríl 2022 9:55

den matiek bodina


Strategický dokument ÚP Súľov – Hradná

Obec Bodiná : 22. apríl 2022 8:57

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Súľov – Hradná“

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie, do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce (ÚPN-O) Súľov – Hradná “ je zverejnené na internetových stránkach https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-sulov-hradna


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 28. marec 2022 12:47

Starostka Obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa 30.03.2022 (streda) o 16,30 hodine v zasadacej miestnostni OcÚ v Bodinej.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2021

Obec Bodiná : 23. marec 2022 13:26

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Bodiná za rok 2021

Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021:

 • Obec vyseparovala cez MEGAWASTE SLOVAKIA 14,81 ton odpadu (plasty, sklo, kovy).
 • Obec vyseparovala 2,14 t šatstva
 • Obec vyseparovala 0,81 t elektroodpadu
 • Obec vyseparovala 3,35 t papiera
 • Obec vyseparovala 8,44 t ostatného odpadu (kombinované materiály, železo, hliník, meď)
 • Obec zhodnotila 23,8 t biologicky rozložiteľného odpadu
 • Obec uložila na skládku 89,43 t komunálneho odpadu
 • Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 dosiahla 37,37%.

Bodianske novinky 1/2022

Obec Bodiná : 18. marec 2022 12:03

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2022 na stiahnutie:


Ubytovaní utečenci – dotácia

Obec Bodiná : 16. marec 2022 16:33

Ubytovaných utečencov pre získanie dotácie treba nahlásiť na obecnom úrade

Občania, ktorí ubytujú štátneho príslušníka Ukrajiny, môžu požiadať o dotáciu. Podmienkou je, aby majitelia nehnuteľností, ktorí dočasné útočisko občanom Ukrajiny poskytnú, túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade.

Nakoľko zákon zatiaľ presne nedefinuje podmienky poskytovania dotácie, o dotáciu za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude možné požiadať aj spätne. Ale len od doby, kedy bol občan Ukrajiny na obecnom úrade nahlásený. Obecný úrad je povinný informáciu poskytnúť Okresnému úradu v Považskej Bystrici, odboru krízového riadenia. V prípade, že si občania túto povinnosť nesplnia, nebudú sa môcť o dotáciu za ubytovanie utečencov uchádzať.


Oznam – vypaľovanie trávy

Obec Bodiná : 15. marec 2022 15:14
Plagat _vypalovanie

« Strana 1, 2, 310, »