Obecné slávnosti

Obec Bodiná : 26. júl 2021 14:17

obecne slavnosti2021


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 28. jún 2021 10:05

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa: 30.6.2021 o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ v Bodinej.


Opatrenia na zabránenie šírenia choroby

Obec Bodiná : 17. jún 2021 10:58

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov príslušná podľa § 8 odst. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení

n a ri a ď u j e

opatrenia na utlmenie a zabránenie šírenia choroby mor včelieho plodu

Ohnisko nákazy: Prečín
Okolo ohniska sa vymedzuje ochranné pásmo, ktoré pozostáva z obcí: Prečín, Praznov, Zemiansky Kvašov, Zemianska Závada, Bodiná, Počarová

V ochrannom pásme nariaďuje:
V roku 2021 vykonať klinické prehliadky včelstiev zamerané na nákazy včelieho plodu. Od včelstiev podozrivých na mor včelieho plodu odobrať vzorky plodových plástov na laboratórne vyšetrenie.

V ochrannom pásme zakazuje:
Do odhlásenia nákazy platí zákaz presunu včelstiev v ochrannom pásme z a do ochranného pásma.

Nákaza sa prehlási za zaniknutú, ak po likvidácii včelstiev v ohnisku nákazy v pozorovacej dobe 3 mesiacov nedôjde k ochoreniu na mor včelieho plodu a pred odhlásením budú vykonané klinické prehliadky včelstiev na nákazy včelieho plodu s negatívnym výsledkom.


Oznámenie o začatí územného konania

Obec Bodiná : 17. jún 2021 10:50

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „S.O. 04 — Premostenie potoka”, v kat. území Bodiná, v obci Bodiná.

Obec Bodiná ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

28. júla 2021 (streda) o 10,00 hod.
so stretnutím na Spolo
čnom obecnom úrade, Námestie A. Hlinku č. 29/34, na 3. poschodí, č. dv: 325 v Považskej Bystrici


Návrh – Záverečný účet obce Bodiná 2020

Obec Bodiná : 11. jún 2021 10:00

Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 3. jún 2021 12:31

Počet prípadov COVID-19 v obciach v okrese Považská Bystrica za obdobie 05/2021

Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica


Deň detí v Bodinej 2021

Obec Bodiná : 1. jún 2021 20:39

Deti takmer celý uplynulý rok strávili mimo školy a mimo kamarátov, preto si spoločné chvíle na školskom dvore naplno užili. Obecný úrad v Bodinej pri príležitosti Dňa detí pre ne pripravil popoludnie, počas ktorého si zahrali vybíjanú i futbal. Pre každého boli pripravené darčeky, sladkosti a ovocie. Podujatie sa podarilo zorganizovať vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja a vďaka sponzorom Tomášovi a Miške Stachurovcom, Lucke Prašnickej a spoločnosti MP Profit.


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 4.6.2021

Obec Bodiná : 1. jún 2021 8:57

Domaniža-skriningove-testovanie-040621


Deň detí v Bodinej

Obec Bodiná : 27. máj 2021 10:26

den deti bodina 2021


Rozsah hodnotenia strateg. dokumentu

Obec Bodiná : 27. máj 2021 9:52

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“


Usmernenie k zaburineniu pozemkov

Obec Bodiná : 26. máj 2021 12:18

Testovanie obyvateľov v Domaniži – 21.5.2021

Obec Bodiná : 19. máj 2021 10:12

Domaniža-skriningove-testovanie-210521


Vyhlášky ÚVZ SR

Obec Bodiná : 14. máj 2021 12:32

205 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

206 – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 14.5.2021

Obec Bodiná : 12. máj 2021 10:12

Domaniža-skriningove-testovanie-140521


Deň matiek v Bodinej

Obec Bodiná : 9. máj 2021 19:45

Ani tento rok sme nezabudli na naše mamičky a staré mamy. Druhú májovú nedeľu sme pre ne pripravili krátku reláciu v obecnom rozhlase, aby sme im pripomenuli, aké sú pre nás dôležité a ako ich ľúbime. K ich krásnemu sviatku im za všetky deti poprialil zdravie, šťastie a lásku Natálka, Nelka, Matej a Jožko.

DSC_0859

Očkovanie chorých a imobilných v Bodinej

Obec Bodiná : 5. máj 2021 21:04

Obecný úrad v Bodinej v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou v Považskej Bystrici ponúka možnosť pre imobilných a zdravotne ťažko postihnutých občanov, ktorí sa nemôžu dostaviť do nemocničného zariadenia, dať sa zaočkovať proti ochoreniu COVID – 19 priamo v ich domácnostiach. Veková hranica v tomto prípade určená nie je.

Aby lekár do našej obce prišiel očkovať, minimálny počet záujemcov v obci musí byť šesť, k dispozícii budú vakcíny od spoločnosti Pfizer.

Poprosím občanov, ktorí o očkovanie prejavia záujem, prípadne ich rodinných príslušníkov, aby kontaktovali Obecný úrad v Bodinej.

Marcela Filová
starostka obce


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 7.5.2021

Obec Bodiná : 5. máj 2021 17:00

Domaniža-skriningove-testovanie-070521


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 30.4.2021

Obec Bodiná : 28. apríl 2021 8:34

Domaniža-skriningove-testovanie-30042021


Testovanie obyvateľov v Domaniži – 23.4.2021

Obec Bodiná : 22. apríl 2021 10:06

Domaniža-skriningove-testovanie-23042021-10


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 21. apríl 2021 16:57

Počet prípadov COVID-19 v obciach v okrese Považská Bystrica za obdobie 1.4.2021 – 20.4.2021
PHOTO-2021-04-21-10-19-19
Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica


« Strana 1, 2, 310, »