Referendum 2023 – emailová adresa

Obec Bodiná : 5. december 2022 18:51

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Bodiná prijíma žiadosti na adrese:

obecbodina@centrum.sk


Vianočné tvorivé dielničky 2022

Obec Bodiná : 5. december 2022 13:50

mikulas2022


 

Návrh – Viacročný rozpočet obce Bodiná na roky 2023 – 2025

Obec Bodiná : 30. november 2022 13:29

Referendum 2023 – zverejnenie email adresy

Obec Bodiná : 16. november 2022 17:18

Oznámenie o zverejnení e-mailovej adresy na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie

Obec Bodiná prijíma oznámenia na adrese:

obecbodina@centrum.sk

do štvrtka 24.11.2022

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie majú politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29.02.2020 a petičný výbor za referendum.


Referendum 2023 – voľba poštou

Obec Bodiná : 14. november 2022 12:15

Každý volič s trvalým pobytom na územi Slovenskej republiky, ktorý sa v čase referenda, t.j. 21.1.2023 bude zdržiavať mimo jej územia,  môže v mieste svojho trvalého pobytu písomne požiadať o voľbu poštou.

Obec Bodiná prijíma žiadosti voličov o voľbu poštou v referende, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Bodiná

na e-mailovej adrese:

obecbodina@centrum.sk

do 2.12.2022


Referendum 2023

Obec Bodiná : 10. november 2022 13:53

Obec Bodiná má utvorený jeden volebný okrsok v jednom územnom obvode.

REFRENDUM sa koná v sobotu 21.1.2023 od 7:00 do 22:00 hod. vo volebnej miestnosti č.1 v kultúrnom dome Bodiná.


Oznámenie – program starostlivosť o lesy

Obec Bodiná : 10. november 2022 9:45

Oznamujeme Vám, že firma Euroforest, s.r.o., vypracovala návrh programu starostlivosti pre lesné pozemky nachádzajúce sa v lesnom celku Prečín. Toto oznámenie je adresované hlavne pre určených obhospodarovateľov lesa bez odborného lesného hospodára a pre vlastníkov lesných pozemkov v katastrálnych územiach kde prebehli pozemkové úpravy a ich lesné pozemky nemajú určeného obhospodarovateľa.

Prerokovanie návrhu programu starostlivosti o lesy sa bude konať dňa 22.11.2022 o 9:00 hod. v zasadačke budovy Lesnej správy v Považskej Bystrici na adrese Orlové 300.


 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Obec Bodiná : 9. november 2022 11:22

Starostka Obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa 11.11.2022 (piatok) o 16,00 hodine v zasadacej miestnostni OcÚ v Bodinej.


Informácie pre voliča – Referendum

Obec Bodiná : 8. november 2022 10:04

Referendum sa koná v sobotu 21.1.2023 od 7:00 do 22:00 h.


 

DHZ Bodiná vo výcvikovom centre Lešť

Obec Bodiná : 4. november 2022 18:46

V dňoch 28.10. – 29.10.2022 sa členovia DHZ Bodiná zúčastnili výcviku vo výcvikovom centre Lešť v zložení: veliteľ zásahu: Peter Dúbravka, strojník: Peter Majtán, hasiči: Vierka Domanická, Tamara Filová, Ján Boško a Adam Boško. Na modelových situáciách vykonali zásahy priamo v teréne a skúškou si prešlo aj naše hasičské auto a celá technika.


 

Zápisnica o výsledku volieb v obci Bodiná

Obec Bodiná : 3. november 2022 11:23

 

Výsledky komunálnych volieb 2022

Obec Bodiná : 30. október 2022 15:03

Výsledky komunálnych volieb 2022 v Obci Bodiná:

Volebná účasť: 63,36% 

Zvolená starostka: Marcela Filová, nezávislá kandidátka, 186 hlasov

                                 Jozef Boško, SMER-SD, 58 hlasov 

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 

1. Peter Milo, nezávislý kandidát, 184 hlasov 

2. Jolana Kuricová, Ing., nezávislá kandidátka, 169 hlasov 

3. Marek Roman, nezávislý kandidát, 153 hlasov 

4. Ivona Brezničanová, nezávislá kandidátka, 143 hlasov

5. Marián Roman, nezávislý kandidát, 139 hlasov


 

Zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu

Obec Bodiná : 24. október 2022 8:59

Zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

Telefónny kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie: 042/ 43 98 035

Volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, tiež volič, ktorý žije s touto osobou v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu a to od 24. 10.2022 najneskôr do piatka 28.10.2022 do 12 hodiny. 

Oprávnený volič oznámi zapisovateľovi MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu :

-        Meno a priezvisko

-        Rodné číslo

-        Adresa trvalého pobytu

-      Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa miesta na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov OZ podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča

-        Telefonický kontakt


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 3. október 2022 10:34

Starostka Obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa 05.10.2022 (streda) o 15,30 hodine v zasadacej miestnostni OcÚ v Bodinej.


Rozhodnutie 57/2020-006 TS1-20

Obec Bodiná : 19. september 2022 9:59


Komunálne voľby 2022

Obec Bodiná : 19. september 2022 9:27

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bodinej:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bodiná:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 12. september 2022 19:51

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 12.9.2022 13:00 hod.


Olympiáda seniorov v Považskej Bystrici

Obec Bodiná : 9. september 2022 18:10

Po dvoch rokoch zorganizoval Jozef Smatana pre seniorov z považskobystrického okresu Olympiádu seniorov. Tentokrát si sily zmerali na futbalovom štadióne v Považskej Bystrici. Olympiádu tradične zahájil zapálením olympijského ohňa Jozef Golonka. Zúčastnilo sa 31 družstiev, najstaršia účastníčka mala 81 rokov. Za našu obec odvážne v disciplínach bojovali Hanka Romanová – beh na 50 metrov, Evka Romanová – beh s fúrikom cez prekážky, Vlasta Obšivanová – hod loptou do basketbalového koša, Mária Daneková – hod loptičkou na cieľ, Majka Dobrovolná – kopanie loptou na bránu a lukostreľba a Juraj Dobrovolný – streľba zo vzduchovky. Po súťaži bol pre účastníkov pripravený kultúrny program, občerstvenie, tričká a medaily. Veríme, že budúci rok sa akcie opäť zúčastníme a naši nádejní olympionici budú dovtedy poctivo trénovať :)


Bodianske novinky 2/2022

Obec Bodiná : 8. september 2022 17:35

Druhé číslo Bodianskych noviniek v roku 2022 na stiahnutie:


Tour de Baška v Bodinej

Obec Bodiná : 29. august 2022 17:43

« Strana 1, 2, 310, »