Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
14 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o kúpe cenných papierov Odplatný prevod kmeňových akcií emitenta 1 140,00 € 2.12.2016
13 METAL SERVIS Recycling, s.r.o., Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča Zmluva o dielo Zhromažďovanie a zber elektroodpadov, použitých prenosných batérií a akumulátorov Podľa prílohy č.3 28.11.2016
12 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina Dodatok č. 1 k platnej Zmluve o združenej dodávke elektriny Cenník dodávky elektriny 28.10.2016 31.12.2018
11 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), Kýčerského 5, 811 05 Bratislava Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest Zmena zmluvy 19.10.2016
10 Jozef Vančo, Bodiná, 018 15 Prečín Kúpnopredajná zmluva Kúpa a predaj traktorových náhradných dielov 70,00 € 26.6.2016
9 A P X, k.s., Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o audítorskom overení č.25/2016 Audítorské overenie činnosti obce Bodiná za rok 2015 300,00 € 14.6.2016
8 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva č. ZBA 12032015140 Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného odpadu 1.6.2016
7 Pôdohospodárska platobná agentura, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poskytnutie NFP – Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v obci Bodiná 1 063 354,22 € 1.6.2016 1.6.2020
6 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o bežnom účte Zriadenie účtu 3.3.2016
5 MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti – Rekonštrukcia kultúrneho domu 12 000,00 € 24.2.2016
4 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Uzavretie budúcej zmluvy 29.1.2016
3 Občianske združenie Mikroregión Strážovské vrchy, Domaniža 426, 018 16 Domaniža Zmluva o združení finančných prostriedkov Poskytnutie fin. prostriedkov na vypracovanie žiadosti o NFP a VO 298,00 € 5.2.2016
2 MP Profit PB, s.r.o., Železničná 85/2, 017 01 Považská Bystrica Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti – Modernizácia športoviska 9 000,00 € 1.2.2016
1 MARKON STUDIO, s.r.o., Hrabové 228, 014 01 Bytča Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 2 720,00 € 5.1.2016