Z geomorfologického hľadiska leží katastrálne územie obce Bodiná v Súľovských vrchoch uprostred Súľovsko-prečínskej kotliny. Rozloha územia je 753 hektárov. Koncom 19. storočia bola rozloha územia 1288 katastrálnych jutár. Na území prevládajú rendziny, chotár obce je značne odlesnený. V strednej časti má povrch chotára pahorkatinný kotlinový charakter. Obvod chotára tvoria zalesnené hrebene zlepencových súľovských skál. Najnižší bod územia má 370 m, najvyšší 766 m nadmorskej výšky. Na území pramení potok Bodianka. Výškovou dominantou územia je Vysoký vrch (766 m n.m.)

 

SL2701725420116553639.jpg

Pohľad na obec Bodiná