Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
17 FOHAS, s.r.o., M.R.Štefánika 155/41, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o dielo Rekonštrukcia kultúrneho domu 11 982,00 € 28.12.2019
16 MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Zmluva o poskytnutí služieb Vývoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu od 1.1.2020 do 31.12.2021 19 819,06 € 11.12.2019
15 Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy Pripojenie nového odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy – Šatne na futbalovom ihrisku 216,61 € 16.10.2019
14 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o municipálnom úvere Predfinancovanie NFP – Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Bodiná 149 120,97 € 10.9.2019
13 JAGCON, s.r.o., Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica Mandátna zmluva Odborný stavebný dozor – Modernizácia športoviska v obci Bodiná 1 920,00 € 20.8.2019
12 Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Zmluva o výpožičke Hasičský automobil – cisternová automobilová striekačka 4×2 23.7.2019 22.7.2024
11 SLOVES, Slovenský odborový zväz verejnej správy, Závodný výbor, Obecný úrad, 018 15 Prečín Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve z 15.11.2013 Zmena v časti: Sociálna oblasť a sociálny fond 23.4.2019
10 Ľudmila Čerňanská, Bodiná 1, 018 15 Prečín a Peter Milo, Bodiná 119, 018 15 Prečín Darovacia zmluva Dar nehnuteľností 20.6.2019
9 Pôdohospodárska platobná agentura, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poskytnutie NFP – Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Bodiná 149 120,97 € 12.6.2019
8 A P X, k.s., Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o výkone štatutárneho auditu Audítorské overenie činnosti obce Bodiná za rok 2018 600,00 € 8.6.2019
7 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie, pracovné prostriedky a odbornú prípravu členov DHZO 1 400,00 € 25.4.2019
6 MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica Dodatok č.1 k Zmluve na zneškodňovanie odpadov Zmena skládky odpadov + aktualizovaný cenník 1.4.2019
5 Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností Zmluvných strán 18.3.2019
4 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina Zmluva o municipálnom úvere Predfinancovanie nenávratného finančného príspevku – Rekonštrukcia kultúrneho domu Bodiná 94 787,42 € 16.3.2019
3 Vladimír Kostelanský KVK KOVOVÝROBA, Bodiná 33, 018 15 Prečín Zmluva o nájme Prenájom nebytových priestorov 320,00 € / mesačne 1.3.2019
2 JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Vedenie účtovníctva 500,00 € / mesačne 1.2.2019 31.12.2022
1 SHR Lazový Milan, Prečín 442, 018 15 Prečín Nájomná zmluva Prenájom poľnohospodárskej pôdy 42,87 € / ročne 1.1.2019 30.9.2029