Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
24. ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZBA12022015140 Dodatok 20.12.2023
23. encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava Zmluva o združenej dodávke elektriny Združená dodávka elektriny Cenník 20.12.2023 31.12.2025
22. Peter Majtán, Bodiná 214, 018 15 Prečín Dodatok č.1 k Zámennej zmluve č.1/2023 Úprava Článku II. ods. I 14.12.2023
21. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Elektronická pečať 31.10.2023
20. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb Poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb 31.10.2023
19. Ing. Ľudovít VICIAN, štatutárny audítor, Stred č.56/40, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o vykonaní auditu účtovnej závierky Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 a 31.12.2023 600,00 € / overenie ÚZ 4.12.2023
18. KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefaničova 4, 816 23 Bratislava Poistná zmluva Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 33,71 € / ročne 27.11.2023
17. Obec Prečín, Prečín 304, 018 15 Prečín Dohoda o určení spádovej materskej školy Určenie spádovej materskej školy 21.11.2023
16. GET PROFI, s.r.o., Veľký Folkmar 325, 055 51 Veľký Folkmar Zmluva o poskytovaní konzultačných služieb pri ochrane osobných údajov Konzultačné služby a dohľad spojený s ochranou osobných údajov – funkcia Zodpovednej osoby 32,4 € / mesačně 26.10.2023
15. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Darovacia zmluva Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky 19.10.2023
14. Obec Prečín – Materská škola, Prečín 275, 018 15 Prečín Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bodiná Poskytnutie finančnej dotácie – dovybavenie triedy MŠ Prečín 2 000,00 € 14.10.2023
13. Martin Chudý, Rozkvet 2064/141, 017 01 Považská Bystrica, Katarína Žilinčíková, Papradno 399, 018 13 Papradno Zmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena 11.10.2023
12. Peter Majtán, Bodiná 214, 018 15 Prečín Zámenná zmluva Zámena nehnuteľností 11.10.2023
11. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie na výdavky spojené s akciou Obecné slávnosti 500,00 € 1.7.2023
10. Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica Príkazná zmluva Realizácia procesu Príležitostného verejného obstarávania 24.6.2023
9. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služieb Dodatok 19.5.2023
8. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služieb Dodatok 13.1.2023
7. Pôdohospodárska platobná agentura, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poskytnutie NFP – Výstavba amfiteátra v obci Bodiná 16 312,00 € 16.5.2023
6. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Poskytnutie finančných prostriedkov na vybavenie, pracovné prostriedky a odbornú prípravu členov DHZO 1 400,00 € 28.4.2023
5. Eduard Michalík, Bodiná 127, 018 15 Prečín Zmluva o zriadení vecného bremena Zriadenie vecného bremena 13.4.2023
4. Gaffer, s.r.o., Krížna 335/15, 017 01 Považská Bystrica Zmluva na údržbu KDS Údržba KDS v obci Bodiná 7,00 € / odberateľ 1.1.2023
3. JK Kredit, s.r.o., Hliny 1259/82, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Vedenie účtovníctva 600,00 € / mesačne 26.1.2023 31.12.2023
2. Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Zmluva o vývoze a nakladaní s oddelene vyzbieraným použitým šatstvom Vývoz a preprava odpadu umiestneného v kontajneroch Držiteľa odpadu 20.1.2023
1. Zdeno Mišutka, Hvozdnica 405, 013 56 Hvozdnica Kúpna zmluva Prevod vlastnického práva – 1 ks kovový kontajner na textil 480,00 € 20.1.2023