Č. Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena vrátane DPH Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
17 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Poskytnutie finančných prostriedkov na “Kamerový systém obce Bodiná” 4 700,00 € 16.12.2017
16 Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o dielo č.1/2017 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná 161 316,72 € 1.12.2017
15 Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.001/2016 Zmena ceny za zhotovenie diela “Modernizácia športoviska v obci Bodiná” 98 169,73 € 28.11.2017
14 Stanislav Zúbek, Rozkvet 2053/108, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o dielo č.001/2016 Modernizácia športoviska v obci Bodiná 108 247,33 € 28.11.2017
13 Ing. Daniel Sádecký, Prečín 318, 018 15 Prečín Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 2/2015 Rekonštrukcia lesných ciest v katastri obce Bodiná 8 000,00 € 31.10.2017
12 MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Dodatok č.1 k Zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Rekonštrukcia kultúrneho domu 9 000,00 € 3.10.2017
11 MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica Dodatok č.1 k Zmluve na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti Modernizácia športoviska 6 750,00 € 3.10.2017
10 A P X, k.s., Hliny 1299/122, P.O.BOX 124, 017 01 Považská Bystrica Zmluva o výkone štatutárneho auditu Audítorské overenie činnosti obce Bodiná za rok 2016 420,00 € 15.9.2017
9 Doprastav, a.s., Drieňová 26, 826 56 Bratislava Nájomná zmluva Prenájom pozemku parc. č.337/1 6 900,00 € 1.8.2017
8 Ing. Marek Ďuriš, Jasenica 382, 018 17 Jasenica Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb Poskytovanie odborných konzultácií a vedenie účtovníctva 500,00 €/mesiac 1.7.2017 31.12.2018
7 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor obce 1 400,00 € 31.5.2017
6 Telovýchovná jednota Horec Bodiná Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie 1 000,00 € 11.5.2017
5 Jaroslav Kopáč, Prečín 28, 018 15 Prečín Zmluva o dielo Údržba verejného osvetlenia 3 285,00 € 31.3.2017
4 Pôdohospodárska platobná agentura, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Zmena čísla bankového účtu a zmena systému financovania” 25.3.2017
3 VINKstav, s.r.o., Papradno 2, 018 13 Papradno Zmluva o poskytnutí služieb stavebného dozoru Stavebný dozor pre stavbu: “Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná” 480,00 € 9.3.2017
2 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha Zmluva o zriadení záložného práva Zriadenie záložného práva k pohľadávkam 3.3.2017
1 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha Zmluva o úvere Dočasné poskytnutie úveru 1 063 354,22 € 3.3.2017 30.6.2018