TERMÍN PODÁVANIA DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Občania, ktorí si nesplnia oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa do 31. januára 2022, môžu tak urobiť do 18. februára 2022. Týka sa to:

– nadobudnutie pozemkov alebo stavieb (dedičstvo, kúpa, predaj) – pes

Po tomto termíne už nebude možné daňové priznania opraviť ani zmeniť. Tlačivá na daňové priznanie sú daňovníkom k dispozícii na Obecnom úrade v Bodinej.

 

ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 18. februára 2022 predložili doklady:

  • -  potvrdenie študenta o ubytovaní
  • -  potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, v ktorom sa

    uplatňuje zníženie poplatku (rok 2022). Ak nie je potvrdenie
    v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho preklad, úradné overenie sa nevyžaduje.