Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Poskytnutie služby – Vyhotovenie projektovej dokumentácie k projektu – podopatrenie 4.3 Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

Opis predmetu zákazky:
Vypracovanie projektovej dokumentácie v na základe a v medziach stavebného povolenia k poľným cestám nachádzajúcich sa v katastri obce Bodiná. Projektová dokumentácia bude riešiť výlučne len poľné cesty, ktoré sú jestvujúce a sú vo vlastníctve obce. Spoločnou charakteristickou črtou všetkých ciest, ktoré sú značne poškodené je priečna a pozdĺžna deformácia krytu vozoviek, spôsobená nedostatočným priečnym odvodnením. Vodná korózia spôsobila výtlky a vyjazdené koľaje. Na krajniciach sa vytvorila nánosom zvýšená krajnica, ktorá povrchové vody usmerňovala po vyjazdených koľajach.
Rekonštrukcia komunikácii bude v zmysle projektovej dokumentácie navrhnutá v pôvodných trasách a nezasahuje do nevypriadaných pozemkov. Možnosť otáčania sa a vyhýbanie sa vozidiel bude možné v križovaniach s poľnými cestami a na nových vzniknutých otočoch. Výškové vedenie kopíruje pôvodnú niveletu. Rekonštrukcia komunikácii bude pozostávať v zmysle projektovej dokumentácie hlavne z rekonštrukcie krytu vozovky, prehĺbenia, vytvorenia a vyčistenia priekop. Priečne odvodnenie bude navrhnuté v kryte vozovky priečne k priekope alebo do terénu.

Lehota na predkladanie ponúk: do 16.07.2015, čas: do 13:00 hod.