Zmeny a doplnky č.4 ÚP obce Bodiná

Obec Bodiná : 28. november 2019 12:03

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, e-mail: daniela.bencova@minv.sk, tel.: 042/43 00 195.


Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Obec Bodiná : 25. november 2019 13:47

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bodiná č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2020.


Upovedomenie o začatí konania

Obec Bodiná : 22. november 2019 16:34

Obec Prečín ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 22.11.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:
– žiadosť podala: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15, IČO : 00692522 vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks vŕba cintorínska rastúca na pozemku parc.č. KN – C 700 v k.ú. Bodiná z dôvodu, že strom je v blízkosti hlavného vstupu na cintorín a v blízkosti je prístupová komunikácia k budove obecného úradu a je riziko, že padajúce konáre poškodia majetok alebo zdravie osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:

Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304, alebo obecprecin@precin.eu


Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Bodiná : 15. november 2019 11:54

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Bodiná : 14. november 2019 18:59

Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Vývoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu

Opis predmetu zákazky: Popis zakázky s uvedením množstva a rozsahu služby sa nachádza v Prílohe č.1

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.11.2019, čas: do 12:00 hod.


Rekonštrukcia kultúrneho domu

Obec Bodiná : 4. november 2019 17:10

Rekonstrukcia_kulturneho_domu_tabula


Informácie pre voliča – Voľby do NR SR 2020

Obec Bodiná : 1. november 2019 17:45

Obec Bodiná zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020:

obecbodina@centrum.sk

Datum a čas konanie volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.2.2019 od 7:00 – 22:00 hod.

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

 
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.


Čistenie a kontrola komína

Obec Bodiná : 29. október 2019 13:42

Čistenie a kontrola komínov


Bodianske novinky 2/2019

Obec Bodiná : 27. september 2019 10:39

Druhé číslo Bodianskych noviniek v roku 2019 na stiahnutie:


Prerušenie distribúcie elektriny

Obec Bodiná : 27. september 2019 10:34

Stredoslovesnká distribučná, a.s. oznamuje občanom, že v termíne od 1.10.2019 7:30:00 hod. do 1.10.2019 15:30:00 hod. bude v obci Bodiná prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.

Distribúcia elektriny bude obmedzená pre odberné miesta a lokality, ktoré sú uvedené v prílohe tohoto oznámenia.


Oznam – medvede

Obec Bodiná : 27. september 2019 10:26

Vážení občania.

Poľovnícke združenie Výr Prečín upozorňuje na zvýšený výskyt medveďov v katastroch obcí Prečín, Bodiná, Počarová a Praznov.

Jedná sa o medvedice s mláďatami, dospelého samca i dospievajúce mladšie medvede. Vyskytujú sa prakticky vo všetkých častiach katastrov, dokonca i v tesnej blízkosti intravilánov obcí.

Žiadame vás, aby ste pokiaľ je to možné, obmedzili návštevy lesa a ak sa predsa budete v lese pohybovať, tak polohlasne rozprávajte alebo si popiskujte, aby ste včas upozornili medvede na svoju prítomnosť a tieto sa vám mohli vyhnúť. V žiadnom prípade sa nesprávajte hlučne, môžete vyprovokovať útok medveďa zo stresu. Taktiež v žiadnom prípade nevoďte do lesa psov, môžete vyprovokovať útok medveďa na psa, ktorý bude hľadať útočisko u vás a útok sa následne obráti proti vašej osobe

V prípade, že sa počet medveďov v našom okolí zníži, budeme vás o tom informovať.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 16. september 2019 13:14

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 18.9.2019 o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Oznam o uzávierke cesty do Bodinej

Obec Bodiná : 9. september 2019 13:19

Z dôvodu rekonštrukcie cesty III/1987 v úseku Prečín – Bodiná bude dňa 11.09.2019 (v stredu) uzavretá cesta v oboch smeroch v čase od 08.15 hod. do 17.00 hod.


Olympiáda seniorov Plevník 2019

Obec Bodiná : 5. september 2019 18:07

Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-olympiada-seniorov-v-plevniku-2019/

DSC_02372 DSC_02411


Dopravné obmedzenia na ceste do Bodinej

Obec Bodiná : 3. september 2019 14:57

V rámci rekonštrukcie cesty III/1987 nastali v úseku od kostola v obci Prečín až do Bodinej od 02. septembra výrazné dopravné obmedzenia.
Preto obecný úrad v Bodinej žiada občanov, aby zvýšili opatrnosť a pozornosť a sledovali prenosné dopravné značenie. Keďže ide o jedinú prístupovú cestu do obce Bodiná, nie je možné využiť prípadnú obchádzku. V priebehu budúceho týždňa bude jeden deň cesta III/1987 z Prečína do Bodinej úplne uzavretá a to v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod.
Presný dátum bude vyhlásený v miestnom rozhlase a zverejnený na webovej stránke obce. Termín záleží od zhotoviteľa a bude včas oznámený.
Žiadam preto verejnosť, aby bola tolerantná a rešpektovala prebiehajúce práce.

Marcela Filová
starostka obce


Rekonštrukcia kultúrneho domu

Obec Bodiná : 23. august 2019 9:43

Hoci navonok vyzerá kultúrny dom vynovený, vo vnútri prebiehajú ďalšie rekonštrukčné práce – výmena elektroinštalácie, nové podlahy, dvere, osvetlenie.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-rekonstrukca-kulturneho-domu/

DSC_019111 DSC_02001


Oznam pre rodičov detí Základnej školy v Prečíne

Obec Bodiná : 23. august 2019 8:45

Vedúca školskej jedálne pri Materskej škole v Prečíne oznamuje, že v dňoch 26. a 27. augusta 2019, t. j. pondelok a utorok v čase od 7,00 hod. do 14,00 hod bude vydávať zápisné listy na stravu pre žiakov základnej školy v Prečíne.
Zápisný lístok na stravu je potvrdenim, že žiak má nárok odoberať dotačny obed, ktorý je hradený štátnym príspevkom, t.j. obed zadarmo.


Otvorený list poslancom OZ obce Prečín

Obec Bodiná : 20. august 2019 10:46

Oznam – MUDr. Krišťáková

Obec Bodiná : 16. august 2019 10:37

MUDr. Krišťáková oznamuje, že v čase od 19.08.2019 do 31.08.2019 bude každý deň v zdravotnom stredisku Prečín v čase od 8.00 do 10.00 hod. ordinovať MUDr. Chovanec.


Voľba hlavného kontrolóra obce

Obec Bodiná : 6. august 2019 14:32

Obecné zastupiteľstvo Obce Bodiná v zmysle $18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná č. 3/2019 zo dňa 22.7.2019 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obce Bodiná a určuje deň a miesto konania voľby hlavného kontrolóra Obce Bodiná: 18.9. 2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Bodinej.


« Strana 1 ... 6, 7, 8, 9, 10 ... 18 »