Nové hasičské auto pre DHZ Bodiná

Obec Bodiná : 25. júl 2019 10:42

Starostka obce s členmi Dobrovoľného hasičského zboru v Bodinej prevzala od ministerky vnútra Denisy Sakovej kľúče od novučičkého hasičského auta zn. IVECO Daily.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-hasicske-auto-pre-dhz-bodina/

DSCN4594 DSC_4726


Vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času

Obec Bodiná : 23. júl 2019 18:47

Rekonstrukcia_kulturneho_domu_tabula


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 16. júl 2019 14:04

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 22.7.2019 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Verejná vyhláška

Obec Bodiná : 24. jún 2019 18:11

Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu vTrenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii.


Oznam MUDr. Anna Durandziová

Obec Bodiná : 24. jún 2019 12:39

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – MUDr. Anna Durandziová oznamuje, že v dňoch od 28.06.2019 – 12.07.2018 nebude z dôvodu čerpania dovolenky ordinovať.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 13. jún 2019 17:35

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 14.6.2019, 12:00 hod. do odvolania.


Deň detí 2019

Obec Bodiná : 2. jún 2019 10:33

Obecný úrad v Bodinej v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva pripravil pri príležitosti MDD pre deti športové popoludnie. Na detskom ihrisku v školskom dvore deti hrali vybíjanú, futbal, badminton, basketbal i hokej a veľkému záujmu sa tešil nový kolotoč. Nezabudli sme ani na mňamkové občerstvenie – chutnú pizzu a na pitný režim. Z príjemne prežitého dňa si každé dieťa odnieslo športový batôžtek, kopec sladkostí a vecné ceny od obecného úradu, Tomáša Stachuru a spoločnosti MP Profit.
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-den-deti-2019/

DSC_0856 DSC_08441


Odovzdávanie kompostérov

Obec Bodiná : 1. jún 2019 14:17

Odovzdávanie kompostérov sa uskutoční v pondelok 03.06.2019 od 9.00 hod. do 13.00 hod. Občania, ktorí vyplnili dotazník, si kompostér možu osobne prevziať pri obecnom humne, treba si zabezpečiť odvoz!. Kompostér je nutné označiť nálepkou a umiestniť na miesto určené v dotazníku.


Deň detí 31.5.2019

Obec Bodiná : 29. máj 2019 10:25

den_deti_2019


Hasičská súťaž Papradno 2019

Obec Bodiná : 27. máj 2019 7:17

Členovia DHZ Bodiná sa aj tento rok zúčastnili hasičskej súťaže a tentokrát si družstvo žien vychutnalo prvenstvo. Naše dobrovoľné hasičky tak postupujú na krajskú súťaž, ktorá sa bude konať v Pobedime. Blahoželáme a držíme palce!
Pre zobrazenie fotogalérie a videí kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-hasicska-sutaz-papradno-2019/

06931


Projekt eKasa

Obec Bodiná : 14. máj 2019 16:17

Finančná správa spustila projekt ekasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019. Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. Júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne.

Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1. júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk


Oznámenie – osobné údaje

Obec Bodiná : 14. máj 2019 16:13

Vážení občania,
osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Bodiná, Bodiná Bodiná, 01815, 00692522 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovatel“).
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.


Upozornenie na znenie zákona

Obec Bodiná : 14. máj 2019 16:06

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 20 písmeno c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia :
– § 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnost predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
– $ 3 odst. 1, Zák .č. 405/2011 Z.z O rastlinolekárskej starostlivosti a Zák. č. 61/64 Zb. O rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov.
Každý je povinný zo zákona chránit prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia. Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov /užívateľov/ poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka), čím sa zabráni d’alšiemu šíreniu burín a škodcov.
Pozornosť treba venovať i zaburineným poľnohospodárskym pozemkom, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a SM, ako aj poľnohospodárskym pozemkom vyčleneným do bezplatného náhradného užívania v zmysle § 15 odst. 2 Zák. č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov.


Schválenie žiadosti na modernizáciu športoviska

Obec Bodiná : 10. máj 2019 10:54

Obci Bodiná bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt “Modernizácia športoviska v Obci Bodiná” vo výške 149 120,97 €.


Nepotrebný elektroodpad

Obec Bodiná : 6. máj 2019 15:20

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí majú nepotrebný elektroodpad, ako staré práčky, televízory alebo iné elektrospotrebiče, že ich môžu priviesť pred obecné humno najneskôr do stredy večera.


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 3. máj 2019 13:23

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 4.5.2019 06:00 hod.


Bačova cesta

Obec Bodiná : 30. apríl 2019 8:32

Bacova_cesta

Vrámci akcie sa uskutoční súťaž o najlepšiu domácu slivovicu v Mikroregióne Strážovské vrchy. Každá obec MRSV môže vyslať do súťaže dvoch účastníkov. Ak niektoré obce neobsadia svoje miesta, tak za obec môžu súťažiť viacerí. Účastnícky poplatok je 10 €. Účastník odovzdá príjmovej komisii min 0,7 l pálenky. Tá dostane svoje číslo – bude tajné. Pred hodnotením sa prelejú pálenky do rovnakých fliaš. Porota bude ich postupne ochutnávať a bodovať. Účastník, ktorý sa prihlási do súťaže môže byť aj členom poroty. Do súťaže sa treba prihlásiť v sobotu 4.5. 2019 do 14,00 hod.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 17. apríl 2019 12:16

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 18.4.2019, 6:00 hod. do odvolania.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 10. apríl 2019 11:53

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 15.4.2019 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Pozvánka na verejné zhromaždenie

Obec Bodiná : 10. apríl 2019 9:26

V zmysle §11b Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva starostka obce verejné zhromaždenie obyvateľov obce so starostkou obce a poslancami obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 o 16:00 hodine v kultúrnom dome v Bodinej.


« Strana 1 ... 7, 8, 9, 10, 11 ... 18 »