Oznámenie – osobné údaje

Obec Bodiná : 14. máj 2019 16:13

Vážení občania,
osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Bodiná, Bodiná Bodiná, 01815, 00692522 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovatel“).
Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.


Upozornenie na znenie zákona

Obec Bodiná : 14. máj 2019 16:06

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa § 20 písmeno c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia :
– § 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnost predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
– $ 3 odst. 1, Zák .č. 405/2011 Z.z O rastlinolekárskej starostlivosti a Zák. č. 61/64 Zb. O rozvoji rastlinnej výroby v znení neskorších predpisov.
Každý je povinný zo zákona chránit prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia. Aby sa zabránilo tomuto nežiaducemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov /užívateľov/ poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka), čím sa zabráni d’alšiemu šíreniu burín a škodcov.
Pozornosť treba venovať i zaburineným poľnohospodárskym pozemkom, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a SM, ako aj poľnohospodárskym pozemkom vyčleneným do bezplatného náhradného užívania v zmysle § 15 odst. 2 Zák. č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov.


Schválenie žiadosti na modernizáciu športoviska

Obec Bodiná : 10. máj 2019 10:54

Obci Bodiná bola schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt “Modernizácia športoviska v Obci Bodiná” vo výške 149 120,97 €.


Nepotrebný elektroodpad

Obec Bodiná : 6. máj 2019 15:20

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí majú nepotrebný elektroodpad, ako staré práčky, televízory alebo iné elektrospotrebiče, že ich môžu priviesť pred obecné humno najneskôr do stredy večera.


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 3. máj 2019 13:23

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 4.5.2019 06:00 hod.


Bačova cesta

Obec Bodiná : 30. apríl 2019 8:32

Bacova_cesta

Vrámci akcie sa uskutoční súťaž o najlepšiu domácu slivovicu v Mikroregióne Strážovské vrchy. Každá obec MRSV môže vyslať do súťaže dvoch účastníkov. Ak niektoré obce neobsadia svoje miesta, tak za obec môžu súťažiť viacerí. Účastnícky poplatok je 10 €. Účastník odovzdá príjmovej komisii min 0,7 l pálenky. Tá dostane svoje číslo – bude tajné. Pred hodnotením sa prelejú pálenky do rovnakých fliaš. Porota bude ich postupne ochutnávať a bodovať. Účastník, ktorý sa prihlási do súťaže môže byť aj členom poroty. Do súťaže sa treba prihlásiť v sobotu 4.5. 2019 do 14,00 hod.


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 17. apríl 2019 12:16

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 18.4.2019, 6:00 hod. do odvolania.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 10. apríl 2019 11:53

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 15.4.2019 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Pozvánka na verejné zhromaždenie

Obec Bodiná : 10. apríl 2019 9:26

V zmysle §11b Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva starostka obce verejné zhromaždenie obyvateľov obce so starostkou obce a poslancami obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 13. apríla 2019 o 16:00 hodine v kultúrnom dome v Bodinej.


Projekt kompostéry

Obec Bodiná : 30. marec 2019 14:25

publicita_kompostery


Bodianske novinky 1/2019

Obec Bodiná : 19. marec 2019 8:00

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2019 na stiahnutie:


Výsledky volieb

Obec Bodiná : 17. marec 2019 16:24

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – 1.kolo


Žiadosť o prijatie detí do materskej školy

Obec Bodiná : 14. marec 2019 13:21

Oznámenie k podávaniu žiadostí o prijatie detí do Materskej školy, Prečín 275, na školský rok 2019/2020


Voľby do Európskeho parlamentu

Obec Bodiná : 4. marec 2019 19:50

OZNAM PRE DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISIÍ
V zmysle Harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obecbodina@centrum.sk


Fašiangy 2019

Obec Bodiná : 3. marec 2019 14:12

Tohtoročné Fašiangy sa v Bodinej niesli v duchu bosoriek. Masky, ktoré si ženy do sprievodu pripravili, mali obrovský úspech, zaujali mladých i starších, ktorí chvíľami ani nevedeli, kto ich zvŕta do tanca.
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2019/

DSC_0487 DSC_0524


Fašiangová zabíjačka 2019

Obec Bodiná : 2. marec 2019 11:28

Prípravy na Fašiangy sa v Bodinej rozbehli už v piatok v skorých ranných hodinách a to zabíjačkou vďaka Milanovi Lazovému, ktorý aj tento rok poskytol prasiatko zo svojho chovu. Hoci sú tento rok Fašiangy v réžii žien, bez mužskej pomoci by zabíjačku ťažko zvládli. A výsledkom skvelej spolupráce sú chutné výrobky, ktoré okoštujete v sobotu na fašiangovej zábave s hudobnou skupinou QART z Bodinej. A nezabudnite, od rána bude v Bodinej fašiangový sprievod!
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangova-zabijacka-2019/

DSC_0478 DSC_04703


Registrácia chovu s jednou ošípanou

Obec Bodiná : 22. február 2019 18:30

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.


Úroveň vytriedenia komunálných odpadov 2018

Obec Bodiná : 22. február 2019 18:16

Oznámenie zámeru na prenájom nehnuteľnosti

Obec Bodiná : 6. február 2019 20:43


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 30. január 2019 19:40

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 4.2.2019 o 15,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


« Strana 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, »