Zápisnica o výsledku volieb v obci Bodiná

Obec Bodiná : 3. november 2022 11:23

 

Výsledky komunálnych volieb 2022

Obec Bodiná : 30. október 2022 15:03

Výsledky komunálnych volieb 2022 v Obci Bodiná:

Volebná účasť: 63,36% 

Zvolená starostka: Marcela Filová, nezávislá kandidátka, 186 hlasov

                                 Jozef Boško, SMER-SD, 58 hlasov 

Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: 

1. Peter Milo, nezávislý kandidát, 184 hlasov 

2. Jolana Kuricová, Ing., nezávislá kandidátka, 169 hlasov 

3. Marek Roman, nezávislý kandidát, 153 hlasov 

4. Ivona Brezničanová, nezávislá kandidátka, 143 hlasov

5. Marián Roman, nezávislý kandidát, 139 hlasov


 

Zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu

Obec Bodiná : 24. október 2022 8:59

Zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

Telefónny kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie: 042/ 43 98 035

Volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, tiež volič, ktorý žije s touto osobou v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu a to od 24. 10.2022 najneskôr do piatka 28.10.2022 do 12 hodiny. 

Oprávnený volič oznámi zapisovateľovi MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu :

-        Meno a priezvisko

-        Rodné číslo

-        Adresa trvalého pobytu

-      Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa miesta na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov OZ podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča

-        Telefonický kontakt


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 3. október 2022 10:34

Starostka Obce Bodiná zvoláva podľa Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení zasadnutie poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Bodiná, ktoré sa uskutoční dňa 05.10.2022 (streda) o 15,30 hodine v zasadacej miestnostni OcÚ v Bodinej.


Rozhodnutie 57/2020-006 TS1-20

Obec Bodiná : 19. september 2022 9:59


Komunálne voľby 2022

Obec Bodiná : 19. september 2022 9:27

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov:


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bodinej:
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bodiná:

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 12. september 2022 19:51

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 12.9.2022 13:00 hod.


Olympiáda seniorov v Považskej Bystrici

Obec Bodiná : 9. september 2022 18:10

Po dvoch rokoch zorganizoval Jozef Smatana pre seniorov z považskobystrického okresu Olympiádu seniorov. Tentokrát si sily zmerali na futbalovom štadióne v Považskej Bystrici. Olympiádu tradične zahájil zapálením olympijského ohňa Jozef Golonka. Zúčastnilo sa 31 družstiev, najstaršia účastníčka mala 81 rokov. Za našu obec odvážne v disciplínach bojovali Hanka Romanová – beh na 50 metrov, Evka Romanová – beh s fúrikom cez prekážky, Vlasta Obšivanová – hod loptou do basketbalového koša, Mária Daneková – hod loptičkou na cieľ, Majka Dobrovolná – kopanie loptou na bránu a lukostreľba a Juraj Dobrovolný – streľba zo vzduchovky. Po súťaži bol pre účastníkov pripravený kultúrny program, občerstvenie, tričká a medaily. Veríme, že budúci rok sa akcie opäť zúčastníme a naši nádejní olympionici budú dovtedy poctivo trénovať :)


Bodianske novinky 2/2022

Obec Bodiná : 8. september 2022 17:35

Druhé číslo Bodianskych noviniek v roku 2022 na stiahnutie:


Tour de Baška v Bodinej

Obec Bodiná : 29. august 2022 17:43

Obecné slávnosti 2022

Obec Bodiná : 22. august 2022 12:53

Obecné slávnosti

Obec Bodiná : 11. august 2022 10:43

obecneslavnosti2022


 

Plán rozvoja VaK TSK 2021 – 2027

Obec Bodiná : 5. august 2022 12:18
Záverečné stanovisko – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA“), vedie posúdenie vplyvov strategického dokumentu obstarávateľa Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín, IČO 00151866.

Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 5. augusta 2022.

Príloha: – záverečné stanovisko OU-TN-OSZP1-2022/001273 z posúdenia vplyvov strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“.

 


 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Obec Bodiná : 4. august 2022 11:22

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 10.8.2022 v čase od 07.30 hod. do 16.30 hod. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

 


 

Volebná miestnosť

Obec Bodiná : 3. august 2022 14:23

OZNÁMENIE 

o utvorení volebného okrsku a o určení územného obvodu a o určení volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022

Obec Bodiná bude mať jeden volebný okrsok v jednom volebnom obvode, utvorenom pre celú obec. Voliť sa bude vo volebnej miestnosti v kultúrnom dome v obci Bodiná.


 

Delegovanie do volebných komisií

Obec Bodiná : 2. august 2022 12:40

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Miestna volebná komisia
(pre voľby do orgánov samosprávy obcí)

Do miestnej volebnej komisie  môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Do miestnej volebnej komisie v obciach, v ktorých je utvorený len jeden volebný okrsok má právo do 30. augusta 2022 delegovať jedného člena a jedného náhradníka aj politická strana alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, ktorého súčasťou je volebný okrsok, ak v okrskovej volebnej komisii nemá zastúpenie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022).

V obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, deleguje politická strana alebo koalícia jedného člena a jedného náhradníka len do miestnej volebnej komisie, pretože miestna volebná komisia v deň volieb plní úlohy okrskovej volebnej komisie. Z uvedeného dôvodu politická strana alebo koalícia v takýchto obciach už do okrskovej volebnej komisie člena a náhradníka nedeleguje.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu,
  • meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, a telefonického a e-mailového kontaktu, meno, priezvisko a podpis osoby
  • oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;
  • meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom) na adresu: obecbodina@centrum.sk

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu: Obecný úrad Bodiná 102, 018 15  Prečín. 

Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana a koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov.


Výkup papiera 1.8.2022

Obec Bodiná : 29. júl 2022 19:55

V pondelok 1.8.2022 sa pred predajňou Coop Jednota v Bodinej v čase od 15.50 hod. do 16.00 hod. uskutoční výkup papiera – výmenou za hygienické výrobky.

Papier musí byť zviazaný do balíkov, nie v krabici ani v igelitke. Vykupujú sa noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Nevykupujú sa kartóny.


Zrušená tanečná zábava

Obec Bodiná : 26. júl 2022 10:09

Z dôvodu úmrtia člena hudobnej skupiny QART je tanečná zábava zrušená.


Tanečná zábava s hudobnou skupinou QART

Obec Bodiná : 11. júl 2022 14:02

Tanecna_zabava_s_qartom


Hasičská súťaž v Dolnej Marikovej 2022

Obec Bodiná : 4. júl 2022 11:47

« Strana 1, 2, 3, 4, 5 ... 24, »