Účastníci Dohody (ďalej aj ako „spoloční prevádzkovatelia”) sa dohodli podľa článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzickych osôb pri spracúvaní osobnych údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES na spoločnom spracovaní osobnych údajov. (ďalej len „GDPR”)