Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí žiadajú o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad, aby v termíne do 23. februára 2018 predložili doklady:

– potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie študenta o ubytovaní
– potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, v ktorom sa uplatňuje zníženie poplatku (rok 2018).

Potvrdenie ak nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj jeho preklad, úradne overenie sa nevyžaduje.

Občania, ktorí si nesplnili oznamovaciu povinnosť k dani z nehnuteľností a dani za psa do 31. januára 2018, môžu tak urobiť do 23. februára 2018.
Týka sa to:
– vlastníkov lesných pozemkov, ktoré boli do roku 2015 v správe Lesy SR
– nadobudnutie pozemkov stavieb (dedičstvo, kúpa, predaj)
– pes

Po tomto termíne už nebude možné daňové priznania opraviť ani zmeniť.

Tlačivá na daňové priznanie sú daňovníkom k dispozícii na Obecnom úrade v Bodinej.