Dňa 8.10.2021 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín:

– žiadosť podala p.Anna Šamajová, bytom Bodiná 6, 018 15 Prečín

vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks lipa rastúci na pozemku parc.č. KN-C 392/1 v k.ú. Bodiná z dôvodu ohrozovania rodinného domu a zasahovania do NN elektrického vedenia.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potrdenie záujmu byť účastníkom v tomto začatom konananí je v zmysle § 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie.