Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení.

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou.

Preto RVPS Púchov vydáva tieto opatrenia:

Občanov, ktorí nemajú chovy registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina (takzvané D-čkové farmy) žiadame aby tak urobili, či už priamo zaslali vypísané registračné tlačivo do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Žilina (tlačivo si stiahnu na stránke plemenárskych služieb) alebo kontaktovali RVPS Púchov.

Termín : do 23.10.2020