Doteraz realizovanou pozemkovou úpravou zapísanou v katastroch obce Bodiná obec výrazne zjednodušila možnosti rozvoja, keďže sa stala vlastníkom pozemkov, ktoré sú definované ako spoločné zariadenia. Na realizáciu komplexnejšej investície však obec nemala dostatok zdrojov a preto privítala možnosť realizáciu projektu spoločných zariadení prostredníctvom výzvy „Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou, alebo prispôsobením poľnohospodárstva a lesného hospodárstva“.

Projekt „Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Bodiná“ rieši výlučne len poľné cesty, ktoré sú jestvujúce a sú vo vlastníctve obce. Cieľom rekonštrukcie je sprístupniť a dopravne zabezpečiť vybudovanú zástavbu rodinných domov a prístup k rozostavanej infraštruktúre. Rekonštrukcia poľných ciest prispeje aj z hľadiska budúcej možnosti vedenia turistických a cyklistických chodníkov.