Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102

IČO: 00692522

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15    Bratislava 212

IČO: 00686832

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00002801

DIČ: 2020877749

Výška Poskytnutého príspevku: 69 397,69 €

Začiatok realizácie projektu: 09/2014

Koniec realizácie projektu: 06/2015

Miesto realizácie projektu: Obec Bodiná

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bude vymenených 56 ks svetelných bodov a 30 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež budú vymenené RVO v počte 3 ks. Taktiež bude inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link pre podrobné informácie k výzve: https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/