Tradičné fašiangové oslavy sú podľa aktuálne platnej vyhlášky (vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí v znení jej zmien vyhláškou č.11/2022 V.v. SR a vyhláškou č.18/2022 V. v. SR) zaradené medzi vysokorizikové hromadné podujatie. Na tomto type podujatí nie je fixné sedenie ani státie a podáva sa tam jedlo. Takéto podujatia sa môžu organizovať v režime OP plus do 20 ľudí bez ohľadu na to, či ide o interiér alebo exteriér.

Organizovanie hromadných podujatí typu fašiangové oslavy spojených s konzumáciou jedál alebo nápojov je t. č. v rozpore s platnou a účinnou vyhláškou a v danom období vážnym ohrozením verejného zdravia. Ochorenie COVID-19 spôsobené koronavírusom CoV-2, variantom omikron (Pozn. podľa laboratórnych analýz RÚVZ Trenčín sekvenáciou sú potvrdené aj prípady variant delta) má síce ľahší priebeh u väčšiny populácie, ale vírus je vysoko infekčný, vírus si nevyberá a ochorenie môže vzniknúť u neočkovaného, prekonaného dané ochorenie, ale aj u očkovaného.

Z uvedeného dôvodu v y z ý v a m e všetkých primátorov, starostov, podnikateľov, aby zvážili realizáciu takýchto aktivít a presunuli hromadné kultúrne podujatia podobného charakteru na koniec fašiangového obdobia, kedy sa predpokladá pokles prípadov.

Zdroj: REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trenčíne