Obec Prečín ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že dňa 22.11.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona:
– žiadosť podala: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15, IČO : 00692522 vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks vŕba cintorínska rastúca na pozemku parc.č. KN – C 700 v k.ú. Bodiná z dôvodu, že strom je v blízkosti hlavného vstupu na cintorín a v blízkosti je prístupová komunikácia k budove obecného úradu a je riziko, že padajúce konáre poškodia majetok alebo zdravie osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v tomto začatom správnom konaní je v zmysle § 82 ods.7 zákona o ochrane prírody a krajiny 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na adresu:

Obec Prečín, 018 15 Prečín č. 304, alebo obecprecin@precin.eu