Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici ako príslušný orgán podľa § 20 písmeno c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia :
– § 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004Z.z. ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
– § 3 odst. 1 , Zák .č. 193/2005 Z.z O rastlinolekárskej starostlivosti a Zák. č. 61/64 Zb. O
rastlinnej výrobe.
Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto nežiadúcemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov /užívateľov/ poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka), čím sa zabráni ďaľšiemu šíreniu burín a škodcov.

Pozornosť treba venovať i zaburineným poľnohospodárskym pozemkom, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a ŠM, ako aj poľnohospodárskym pozemkom vyčleneným do bezplatného náhradného užívania v zmysle § 15 odst. 2 Zák. č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov.

Ďalej upozorňujeme:
– Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor v Pov. Bystrici
– Obecné a mestské úrady v pôsobnosti nášho úradu
na zaburinenie poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskyh pozemkov v ich vlastníctve

- Súkromne hospodáriacich roľníkov a poľnohospodárske družstvá a spoločnosti
na zaburinenie poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemov v ich užívaní

-  Správu ciest Trenčianského samosprávneho kraja, Správa a údržba, Pov. Bystrica
– Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, Žilina na dôsledné vykosenie nielen krajničnej časti vozovky, ale celej šírky odvodňovacích
priekop

- Železnice SR a.s. Oblastné riaditeľstvo Trnava, ul. Bratislavská 2/A
– SR Slovenský vodohospodársky podnik, š.p, OZ Povodie Váhu Púchov, závod Nimnica
na zamedzovanie zaburiňovania pozemkov v okolí priekop železníčných zvrškov ako aj hrádznych telies tokov spôsobom včasného a pravidelného vykosenia nežiadúcich porastov na predmetných plochách.

Zo strany Obvodného pozemkového úradu v Pov. Bystrici budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení v čase od júna 2012. V prípade zistenia porušenia zákona, budú udelené finančné sankcie.

Podľa § 25 ods. 1 písmeno b) zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.
Za priestupok podľa ods. 1 písmeno b) zákona môže obvodný pozemkový úrad uložiť pokutu až do výšky 332 €.

Podľa § 26 ods. 1 písmeno b) zákona sa podnikateľ ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ) dopustí správneho deliktu, ak spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy alebo nepoľnohospodárskej pôdy. V súlade s § 26 ods. 2 zákona podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 165 € Sk do 33 193 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.

Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá mu vyplýva z § 3 odst. 1, písm, a) zákona.


Súbor na stiahnutie: