Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Bodiná za rok 2020

Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020:

  • Obec vyseparovala cez MEGAWASTE SLOVAKIA 14,10 ton odpadu (plasty, sklo, kovy).
  • Obec vyseparovala 1,62 t šatstva
  • Obec vyseparovala 0,82 t elektroodpadu
  • Obec vyseparovala 1,49 t papiera
  • Obec zhodnotila 25,2 t biologicky rozložiteľného odpadu
  • Obec uložila na skládku 91,27 t komunálneho odpadu
  • Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 dosiahla 32,87%.