Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Bodiná za rok 2021

Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021:

  • Obec vyseparovala cez MEGAWASTE SLOVAKIA 14,81 ton odpadu (plasty, sklo, kovy).
  • Obec vyseparovala 2,14 t šatstva
  • Obec vyseparovala 0,81 t elektroodpadu
  • Obec vyseparovala 3,35 t papiera
  • Obec vyseparovala 8,44 t ostatného odpadu (kombinované materiály, železo, hliník, meď)
  • Obec zhodnotila 23,8 t biologicky rozložiteľného odpadu
  • Obec uložila na skládku 89,43 t komunálneho odpadu
  • Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021 dosiahla 37,37%.