Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019:

Obec vyseparovala cez MEGAWASTE SLOVAKIA 11,719 ton odpadu.
Obec vyseparovala 1,08 t šatstva
Obec vyseparovala 0,54 t elektroodpadu
Obec vyseparovala 1,98 t papiera
Obec zhodnotila 24,1 t biologicky rozložiteľného odpadu
Obec uložila na skládku 82,78 t komunálneho odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 dosiahla 32,26%.