Obec Bodiná ako obstarávatel’ strategického dokumentu “Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu Obce Bodiná” oznamuje, že

verejné prerokovanie

Správy o hodnotení uvedeného strategického dokumentu v zmysle § 11 Zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uskutočni dňa

07.03.2023 o 10:00 hod. v kultúrnom dome v Bodinej.

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu Obce Bodiná” je zverejnená na: www.bodina.eu