Voličské preukazy – voľba prezidenta Slovenskej republiky
Oprávnení voliči, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, môžu požiadať o vydanie voličského preukazu na Obecnom úrade v Bodinej.
Voličské preukazy sa vydávajú:
od 12. 2. 2014 do 14. 3. 2014 počas úradných hodín
Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.
O vydanie voličského preukazu môže požiadať:

  • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené);
  • splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojím podpisom,
  • písomne,
  • elektronicky (e-mailom na adresu- prosíme, aby žiadosť bola naskenovaná a obsahovala podpis žiadateľa).
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.