Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Poskytnutie služby – Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu – Vytváranie podmienok pre trávenie voľného času

Opis predmetu zákazky: Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti k projektu, ktorá zahŕňa aj poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti.

Lehota na predkladanie ponúk: do 21.1.2016, čas: do 13:00 hod.