V zložke ,,Zámery obce” boli pridané dva nové súbory:

  • Zámer na priamy predaj pozemku
  • Zámer na prenájom nehnuteľnosti

Záujemcovia môžu písomne predložiť svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením ,,Cenová ponuka – predaj” alebo ,,Cenová ponuka prenájom” najneskôr v lehote do 10.9.2013, osobne alebo poštou na adresu: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15 Prečín.

Link: https://bodina.eu/samosprava/zamery-obce/