Grafická a textová časť „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná” – návrh je dostupná na stránke: www.bodina.eu.
Oznámenie o strategickom dokumente je uverejnené aj na webovej stránke Okresného úradu Považská Bystrica na adrese: http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – v informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia.