Obecný úrad v Bodinej oznamuje, že občania vyššieho veku s trvalým pobytom v obci Bodiná, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku majú finančný nárok na obedy, ktoré sa budú dovážať do našej obce. Obec bude prispievať sumou vo výške 0,50 € na jedného stravníka a pracovný deň, ktorému bude obed doručený prostredníctvom reštauračného zariadenia Reštaurácia a Pizzeria Včielka Pružina formou donáškovej služby do miesta trvalého pobytu stravníka v čase od 11.30 do 12.00 hodiny počas pracovných dní.
Občanom vyššieho veku, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, si vyberú na donášku obeda počas pracovných dní iné zariadenie ako je hore uvedené, bude mu obec taktiež prispievať sumou 0,50 € na stravníka a pracovný deň, ale v tomto prípade si občan zabezpečí donášku obeda sám.
Záujemci sa môžu prihlásiť osobne na Obecnom úrade v Bodinej alebo telefonicky.