Obec Bodiná zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pre voľby do NR SR 2020:

obecbodina@centrum.sk

Datum a čas konanie volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29.2.2019 od 7:00 – 22:00 hod.

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
 

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

– vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

– v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

 
Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

– nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

– má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia.