Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027

Dokumentácia je zverejnená na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 15. marca 2022.

V nadväznosti na uvedené si vám dovoľujeme oznámiť, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“, sa uskutoční 30. marca 2022 o 10. hod. v zasadacej miestnosti na 2. posch., v budove Okresného úradu Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Účasť na verejnom prerokovaní odporúčame vopred nahlásiť na emailovej adrese matej.knazko@minv.sk.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu príslušnému orgánu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie dotknutou obcou podľa § 11 ods. 1 a 2 zákona EIA. Podľa § 12 ods. 3 zákona EIA na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať.