Obec Bodiná oznamuje,že dňom 7. marca 2022 začína prerokovanie ÚPD

Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Bodiná

Občania, právnické a  fyzické osoby sa môžu do 30 dní od vyvesenia vyjadriť k predmetnému návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu Obce Bodiná. So spracovaným návrhom Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Bodiná sa môžete oboznámiť i na webstránke http://www.bodina.eu

Na pripomienky uplatňované po uplynutí určenej lehoty sa nebude prihliadať.