Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov príslušná podľa § 8 odst. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení

n a ri a ď u j e

opatrenia na utlmenie a zabránenie šírenia choroby mor včelieho plodu

Ohnisko nákazy: Prečín
Okolo ohniska sa vymedzuje ochranné pásmo, ktoré pozostáva z obcí: Prečín, Praznov, Zemiansky Kvašov, Zemianska Závada, Bodiná, Počarová

V ochrannom pásme nariaďuje:
V roku 2021 vykonať klinické prehliadky včelstiev zamerané na nákazy včelieho plodu. Od včelstiev podozrivých na mor včelieho plodu odobrať vzorky plodových plástov na laboratórne vyšetrenie.

V ochrannom pásme zakazuje:
Do odhlásenia nákazy platí zákaz presunu včelstiev v ochrannom pásme z a do ochranného pásma.

Nákaza sa prehlási za zaniknutú, ak po likvidácii včelstiev v ohnisku nákazy v pozorovacej dobe 3 mesiacov nedôjde k ochoreniu na mor včelieho plodu a pred odhlásením budú vykonané klinické prehliadky včelstiev na nákazy včelieho plodu s negatívnym výsledkom.