Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „S.O. 04 — Premostenie potoka”, v kat. území Bodiná, v obci Bodiná.

Obec Bodiná ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

28. júla 2021 (streda) o 10,00 hod.
so stretnutím na Spolo
čnom obecnom úrade, Námestie A. Hlinku č. 29/34, na 3. poschodí, č. dv: 325 v Považskej Bystrici