Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Prečín

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na okresný úrad do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona.

Textová časť s mapkou „Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Prečín – návrh” je dostupná na stránke: http://www.precin.eu

Oznámenie o strategickom dokumente je uverejnené aj na webovej stránke Okresného úradu Považská Bystrica na adrese: http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – v informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia