Dodatočné povolenie stavby “Rodinný dom, Bodiná o 1 b.j.” na pozemku KNC parc. č.: 1759/3 v kat. území Bodiná, v obci Bodiná.

Obec Bodiná ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje zahájenie konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

19. októbra 2021 (utorok) o 9,00 hod.
so stretnutím na Spolo
čnom obecnom úrade Jasenica, so sídlom v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku č. 29/34 na 3. poschodí.