loga

Podporený projekt: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetelenia v obci Bodiná”

Operačný program: 251002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetelenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná 102
IČO: 00692522

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749

Výška poskytnutého príspevevku: 133 533,14 €
Dátum uzavretia zmluvy: 21.1.2013
Dátum zverejnenia zmluvy: 21.1.2013
Dátum účinnosti zmluvy: 22.1.2013
Dátum ukončenia zmluvy: 21.1.2015

Miesto realizácie projektu: Obec Bodiná
Stručný popis projektu: V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bude vymenených 56 ks svetelných bodov a 30 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež budú vymenené RVO v počte 3 ks a bude inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link pre podrobné informácie k výzve: https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/