Výzva na predkladanie ponúk

Názov zakázky: Vývoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu

Opis predmetu zákazky: Popis zakázky s uvedením množstva a rozsahu služby sa nachádza v Prílohe č.1

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.11.2019, čas: do 12:00 hod.