Výzva na predkladanie ponúk

1) Názov zakázky:Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná

Opis predmetu zákazky:poskytnutie služby – projekčné práce.
Projektová dokumentácia rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bodiná v rozsahu pre stavebné povolenie vrátane podrobných rozpočtov, sprievodnej správy a technickej správy. Dokumentácia sa požaduje v 6 ks paré ku každej ceste ktorá spadá do rozsahu projektu + 2 x v digitálnej podobe na CD nosiči.

Lehota na predkladanie ponúk: do 30.12.2015, čas: do 9:00 hod.

2) Názov zakázky:Projektová dokumentácia – Modernizácia športoviska v obci Bodiná

Opis predmetu zákazky:poskytnutie služby – projekčné práce.
Projektová dokumentácia modernizácie športoviska v obci Bodiná v rozsahu pre stavebné povolenie vrátane podrobných rozpočtov, sprievodnej správy a technickej správy. Dokumentácia sa požaduje v 6 ks paré ku každej ceste ktorá spadá do rozsahu projektu + 2 x v digitálnej podobe na CD nosiči..

Lehota na predkladanie ponúk: do 30.12.2015, čas: do 9:00 hod.