Zápis oprávneného voliča do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

Telefónny kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie: 042/ 43 98 035

Volič, ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, tiež volič, ktorý žije s touto osobou v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu a to od 24. 10.2022 najneskôr do piatka 28.10.2022 do 12 hodiny. 

Oprávnený volič oznámi zapisovateľovi MVK, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu :

-        Meno a priezvisko

-        Rodné číslo

-        Adresa trvalého pobytu

-      Adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, adresa miesta na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov OZ podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča

-        Telefonický kontakt