Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu – PHZ

Názov zakázky: Vývoz komunálneho odpadu pre obec Bodinú

Opis predmetu zákazky:
1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu
2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu
3) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu
4) Zber, odvoz a znehodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO).

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.10.2021, čas: do 10:00 hod.