Okresný úrad v Považskej Bystrici, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa ustanovania § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

zverejňuje

podľa § 13 ods. 1 zákona Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bodiná – rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, vypracovný firmou Geometra, s.r.o., Námestie sv. Anny č.21, 911 01 Trenčín.