Voľba prezidenta SR dňa 15.3.2014

Obec Bodiná : 19. marec 2014 17:26

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky vo volebnom okrsku č.1 v Bodinej konanej dňa 15.03.2014:


Fašiangy 2014

Obec Bodiná : 5. marec 2014 17:23

Bola pridaná nová fotogáleria – Fašiangy 2014 zo dňa 1.3.2014
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2014/

1689625_749390288405776_595318353_n 1977454_815986505082814_1429593577_n


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 19. február 2014 17:15

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 26.2.2014 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Voličské preukazy

Obec Bodiná : 10. február 2014 17:17

Voličské preukazy – voľba prezidenta Slovenskej republiky
Oprávnení voliči, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, môžu požiadať o vydanie voličského preukazu na Obecnom úrade v Bodinej.
Voličské preukazy sa vydávajú:
od 12. 2. 2014 do 14. 3. 2014 počas úradných hodín
Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.
O vydanie voličského preukazu môže požiadať:

 • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené);
 • splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojím podpisom,
 • písomne,
 • elektronicky (e-mailom na adresu- prosíme, aby žiadosť bola naskenovaná a obsahovala podpis žiadateľa).
 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.


Zber plastov

Obec Bodiná : 10. február 2014 17:14

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, že zber plastov bude prebiehať v termínoch:

   • 21.1.2014     • 15.7.2014

   • 18.2.2014     • 19.8.2014

   • 18.3.2014     • 16.9.2014

   • 15.4.2014     • 14.10.2014

   • 20.5.2014     • 18.11.2014

   • 17.6.2014     • 16.12.2014


Zľava na komunálny odpad

Obec Bodiná : 7. február 2014 17:13

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí pracujú v zahraničí si môžu uplatniť zľavu na komunálny odpad, s tým že si na Obecný úrad v Bodinej podajú žiadosť s potvrdením o zamestnaní v cudzine alebo pracovné povolenie. Taktiež rodičia detí, ktoré študujú v zahraničí a mimo okres Považská Bystrica, predložia žiadosť s potvrdením o návšteve školy a potvrdením o pobyte na internáte v termíne do 28.2.2014.


Informácie o procese verejného obstarávania

Obec Bodiná : 16. december 2013 17:10

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PONÚK, zo dňa 12.12.2013 predložených uchádzačmi v zadaní podlimitnej zákazky, ktorej výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 207/2013 pod číslom 17516 – WYP zo dňa 23.10.2013 s predmetom zákazky: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná”.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 8. december 2013 17:07

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 12.12.2013 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Vyhláška

Obec Bodiná : 20. október 2013 17:02

Okresný úrad v Považskej Bystrici, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán podľa ustanovania § 5 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

zverejňuje

podľa § 13 ods. 1 zákona Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bodiná – rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu, vypracovný firmou Geometra, s.r.o., Námestie sv. Anny č.21, 911 01 Trenčín.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 20. september 2013 17:00

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 26.9.2013
o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Zámery obce

Obec Bodiná : 20. august 2013 16:57

V zložke ,,Zámery obce” boli pridané dva nové súbory:

 • Zámer na priamy predaj pozemku
 • Zámer na prenájom nehnuteľnosti

Záujemcovia môžu písomne predložiť svoju cenovú ponuku v zalepenej obálke s označením ,,Cenová ponuka – predaj” alebo ,,Cenová ponuka prenájom” najneskôr v lehote do 10.9.2013, osobne alebo poštou na adresu: Obec Bodiná, Bodiná 102, 018 15 Prečín.

Link: https://bodina.eu/samosprava/zamery-obce/


Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“

Obec Bodiná : 8. júl 2013 16:57

loga

Podporený projekt: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetelenia v obci Bodiná”

Operačný program: 251002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast
Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetelenia pre mestá a obce a
poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná 102
IČO: 00692522

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO: 00002801
DIČ: 2020877749

Výška poskytnutého príspevevku: 133 533,14 €
Dátum uzavretia zmluvy: 21.1.2013
Dátum zverejnenia zmluvy: 21.1.2013
Dátum účinnosti zmluvy: 22.1.2013
Dátum ukončenia zmluvy: 21.1.2015

Miesto realizácie projektu: Obec Bodiná
Stručný popis projektu: V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bude vymenených 56 ks svetelných bodov a 30 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež budú vymenené RVO v počte 3 ks a bude inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link pre podrobné informácie k výzve: https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/


Lesný chodník Vysoký vrch

Obec Bodiná : 10. jún 2013 16:50

Prosíme občanov a priaznivcov obce Bodiná, aby zahlasovali za projekt ,,Lesný chodník Vysoký vrch” v rámci 2. ročníka programu SPPoločne, ktorý vyhlásili SPP spolu s EkoFondom. Cieľom projektu je vybudovanie Lesného chodníka Vysoký vrch plného interaktívnych atrakcií pre deti, mládež a dospelých. Osadenie 11 ks informačných tabúľ, 4 ks lavičiek, 1 ks dreveného altánku na jestvujúcej trase lesnej cesty a lesného chodníka za účelom vybudovania Lesného chodníka pre turistov v dĺžke 6 km, z toho pre cykloturistov v dĺžke 4 km.
K tomu, aby projekt získal finančnú odmenu, pomocou ktorej by sa dokončilo vybudovanie lesného chodníka, musí obdržať čo najviac vašich hlasov.
Zahlasovať môžete na následujúcom odkaze:
http://www.sppolocne.sk/sk/prihlasene-projekty/detail-projektu/45?1=1&order=p_name
Za všetky hlasy a pomoc ďakujeme.


Zber plastov

Obec Bodiná : 16. máj 2013 16:49

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, že zber plastov bude prebiehať v termínoch:

 • 18.6.2013
 • 16.7.2013
 • 20.8.2013
 • 17.9.2013
 • 15.10.2013
 • 19.11.2013
 • 17.12.2013

Fašiangy 2013

Obec Bodiná : 22. február 2013 16:22

Bola pridaná nová fotogáleria – Fašiangy 2013 zo dňa 9.2.2013
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2013/

579726_613719215321631_184923126_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zľava na komunálny odpad

Obec Bodiná : 9. február 2013 16:19

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí pracujú v zahraničí si môžu uplatniť zľavu na komunálny odpad, s tým že si na Obecný úrad v Bodinej podajú žiadosť s potvrdením o zamestnaní v cudzine alebo pracovné povolenie. Taktiež rodičia detí, ktoré študujú v zahraničí a mimo okres Považská Bystrica, predložia žiadosť s potvrdením o návšteve školy a potvrdením o pobyte na internáte v termíne do 22.2.2013.


Podklady k pozemkovým úpravam

Obec Bodiná : 14. október 2012 15:58

Obecný úrad v Bodinej zverejňuje podklady k pozemkovým úpravám (komasácia) v obci Bodiná.


Upozornenie na znenie zákona

Obec Bodiná : 11. jún 2012 12:24

Obvodný pozemkový úrad v Považskej Bystrici ako príslušný orgán podľa § 20 písmeno c) zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”) štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na dôsledné dodržiavanie ustanovenia :
– § 3 ods. 1 písmeno b) zákona 220/2004Z.z. ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.
– § 3 odst. 1 , Zák .č. 193/2005 Z.z O rastlinolekárskej starostlivosti a Zák. č. 61/64 Zb. O
rastlinnej výrobe.
Každý je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Aby sa zabránilo tomuto nežiadúcemu stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov /užívateľov/ poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím, (najmenej 2 krát do roka), čím sa zabráni ďaľšiemu šíreniu burín a škodcov.

Pozornosť treba venovať i zaburineným poľnohospodárskym pozemkom, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a ŠM, ako aj poľnohospodárskym pozemkom vyčleneným do bezplatného náhradného užívania v zmysle § 15 odst. 2 Zák. č. 330/91 Zb. o pozemkových úpravách v znení neskorších predpisov.

Ďalej upozorňujeme:
– Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor v Pov. Bystrici
– Obecné a mestské úrady v pôsobnosti nášho úradu
na zaburinenie poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskyh pozemkov v ich vlastníctve

- Súkromne hospodáriacich roľníkov a poľnohospodárske družstvá a spoločnosti
na zaburinenie poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemov v ich užívaní

-  Správu ciest Trenčianského samosprávneho kraja, Správa a údržba, Pov. Bystrica
– Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Martina Rázusa 104/A, Žilina na dôsledné vykosenie nielen krajničnej časti vozovky, ale celej šírky odvodňovacích
priekop

- Železnice SR a.s. Oblastné riaditeľstvo Trnava, ul. Bratislavská 2/A
– SR Slovenský vodohospodársky podnik, š.p, OZ Povodie Váhu Púchov, závod Nimnica
na zamedzovanie zaburiňovania pozemkov v okolí priekop železníčných zvrškov ako aj hrádznych telies tokov spôsobom včasného a pravidelného vykosenia nežiadúcich porastov na predmetných plochách.

Zo strany Obvodného pozemkového úradu v Pov. Bystrici budú vykonávané previerky plnenia citovaných zákonných ustanovení v čase od júna 2012. V prípade zistenia porušenia zákona, budú udelené finančné sankcie.

Podľa § 25 ods. 1 písmeno b) zákona sa priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.
Za priestupok podľa ods. 1 písmeno b) zákona môže obvodný pozemkový úrad uložiť pokutu až do výšky 332 €.

Podľa § 26 ods. 1 písmeno b) zákona sa podnikateľ ( § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ) dopustí správneho deliktu, ak spôsobí svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskej pôdy alebo nepoľnohospodárskej pôdy. V súlade s § 26 ods. 2 zákona podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 165 € Sk do 33 193 € za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.

Upozorňujeme na povinnosť každého vlastníka, nájomcu a správcu poľnohospodárskej pôdy vykonať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou, ktorá mu vyplýva z § 3 odst. 1, písm, a) zákona.


Súbor na stiahnutie:


« Strana 1 ... 8, 9, 10, »