Výber daní z nehnuteľností

Obec Bodiná : 20. máj 2020 12:47

Dňom 20.05.2020 začal Obecný úrad v Bodinej vyberať daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.
Žiadame občanov, aby pri návšteve obecného úradu používali ochranné rúška, rukavice a aby dodržiavali odstup 2 metre.
Dane treba uhradiť v lehote do 15.06.2020.

Marcela Filová
starostka obce


Kultúrny dom po rekonštrukcii

Obec Bodiná : 15. máj 2020 21:58
[
vc_column width="1/4"]

Kultúrny dom počas rekonštrukcie

Obec Bodiná : 15. máj 2020 21:51
[
vc_column width="1/4"]

Deň matiek

Obec Bodiná : 9. máj 2020 12:00

den_matiek


Usmernenie k zaburineniu pozemkov

Obec Bodiná : 24. apríl 2020 9:02

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 4. apríl 2020 15:23

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 3.4.2020, 14:00 hod. do odvolania.


Dôležitý oznam pre obyvateľov obce

Obec Bodiná : 24. marec 2020 15:57

Oznamujem Vám, že obyvatelia obce, ktorí sa ocitli v domácej karanténe z dôvodu koronavírusu, môžu požiadať o pomoc pri zásobovaní základnými potravinami a liekmi na Obecnom úrade v Bodinej, a to telefonicky na čísle: 0908 888 446 alebo emailom na obecbodina@centrum.sk

Túto službu poskytne obec aj seniorom, alebo obyvateľom, ktorí sú osamelí a zdravotne indisponovaní a patria medzi rizikové skupiny. Nákup potravín a liekov si hradí občan.

Zároveň si Vás dovoľujem požiadať, aby ste boli všímaví a ohľaduplní k svojim susedom a v prípade, že sa ocitnú v núdzi z dôvodu šíriaceho sa koronavírusu, im poskytli pomoc, alebo nám o nich dali vedieť.

Ďakujem.

Marcela Filová
starostka obce


Oznam – vypaľovanie trávy

Obec Bodiná : 24. marec 2020 14:44
Plagat _vypalovanie

COVID-19: Stanovisko – komunálny odpad

Obec Bodiná : 24. marec 2020 10:51

COVID-19: Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom

Nový koronavírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, tak ako všetky iné vírusy, žije v bunke živého organizmu. Mimo živej bunky sa nerozmnožuje. Môže určitý čas prežiť na povrchu predmetov kontaminovaných v dôsledku šírenia kvapôčkovou cestou, ale následne, pokiaľ nenájde nového hostiteľa, hynie.

Zároveň podľa najnovších poznatkov, ktoré boli publikované Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) z 3. marca 2020 („Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID -19 virus”) neexistujú žiadne dôkazy o prenose vírusu COVID – 19 pri nechránenom kontakte ľudí pri manipulácii s odpadom zo zdravotnej starostlivosti, ktorá je z hľadiska rizikovosti oveľa významnejšia ako pri komunálnom odpade.

V súčasnosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR štandardné postupy v zdravotníctve pre COVID – 19, osobitne pre zdravotníkov a osobitne pre pacientov. V odporúčaní pre pacienta nakazeného uvedeným vírusom v domácej liečbe vyplýva nakladať s použitým materiálom (rúška, vreckovky) ako s bežným odpadom, ktorý si nevyžaduje špeciálny postup uskladnenia:

https://www.standardnepostupy.sk/zverejnene-standardy-rozdelenie/.

Na základe vyššie uvedeného a pri používaní ochranných pracovných prostriedkov pracovníkov (rúška a rukavice) nie je predpoklad rizika prenosu nákazy pri nakladaní s komunálnym odpadom touto formou.

Vychádzajúc z týchto skutočností Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča likvidovať použité rúška a vreckovky z domácností ako bežný komunálny odpad v zmysle platnej legislatívy v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR a v uvedenej súvislosti odporúča upozorniť verejnosť, aby tento druh odpadu nevhadzovala do nádob určených na separáciu odpadu (papier).

Text vypracoval: Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ SR


Zmena autobusovej dopravy

Obec Bodiná : 19. marec 2020 10:12

Na základe oznamu SAD Trenčín dochádza od 18.03.2020 k zmene autobusovej dopravy: Prímestská autobusová doprava bude v pracovných dňoch premávať ako v sobotu. Zmena zatiaľ platí na dobu 14 dní.


Dodržiavajte prevenciu a nepodceňujte nákazu!

Obec Bodiná : 17. marec 2020 12:20

Vážení spoluobčania,

z dôvodu šírenia ochorenia na vírus COVID-19 (koronavírus) Vás žiadam, aby ste v rámci ochrany svojho zdravia a svojich blízkych dodržiavali v maximálnej možnej miere preventívne opatrenia a to hlavne aby ste:

– nosili ochranné rúška, prípadne aby ste používali inú ochranu tváre, nosa, úst ako sú šatky, šály a pod.
– si umývali ruky mydlom a teplou vodou
– bez ochrany tváre nevstupovali do obchodov, autobusov alebo do budovy obecného úradu
– nezatajovali lekárom a zdravotníckym pracovníkom informáciu o Vašom pobyte v zahraničí, najmä v rizikovej oblasti
– sa nezhromažďovali a aby ste sa vyhýbali priamemu kontaktu s inými osobami

Rešpektujte, prosím, všetky preventívne opatrenia, usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe, ako aj usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a pokyny ministerstva zdravotníctva.

Od 13.03.2020 platí 14-dňová karanténa pre všetkých, ktorí sa vrátia zo zahraničia z ktoréhokoľvek štátu a ich rodinných príslušníkov. Pri nedodržaní karantény sa osoba dopúšťa priestupku na úseku verejného zdravotníctva a hrozí jej pokuta až do výšky 1659 eur.

V prípade, ak ste sa ocitli v núdzi a nemá Vám kto priniesť nákup, kontaktujte, prosím obecný úrad. Pokiaľ bude v mojich silách, priveziem Vám nákup až domov.

Nepodceňujte vzniknutú situáciu a buďte zodpovední voči sebe, Vašim blízkym a ostatným spoluobčanom!

V Bodinej, dňa 13.03.2020

Marcela Filová
starostka obce


Otváracie hodiny Coop Jednota Bodiná

Obec Bodiná : 17. marec 2020 12:14

Zmena otváracích hodín predajne Coop Jednota Bodiná od 18.03.2020 až do odvolania:

Pondelok: 7:00 – 10:00
Utorok: zatvorené
Streda: 7:00 – 12:00
Štvrtok: 7:00 – 12:00
Piatok: 7:00 – 12:00
Sobota: 7:00 – 10:00


Opatrenie ÚVZ SR

Obec Bodiná : 16. marec 2020 10:13

Úrad verejného zdravotníctva nariadil v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky Č. 113 z 15. marca 2020 nasledovné opatrenia:

A) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

B) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením; tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

C) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní nariaďuje prevádzkovateľom obchodného domu podľa § 2 ods. 4 písm. k) zákona č. 37712004 Z. z., aby nezatvorii prevádzky uvedené v bode A.

D) Všetkým osobám, ktoré sa od 16. marca 2020 od 6:00 hod. skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zahraničia, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, a to na dobu 14 dní.


Pozastavený rozvoz jedál

Obec Bodiná : 16. marec 2020 10:01

Reštaurácia a pizzeria Včielka Pružina oznamuje, že z dôvodu zatvorenia prevádzky v rámci karanténnych opatrení nebude v čase od pondelka 16. marca 2020 až do odvolania uskutočňovať rozvoz jedál do domácností. O obnovení rozvozu Vás bude včas informovať.


Úradné hodiny klientských centier

Obec Bodiná : 13. marec 2020 15:33

Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň.
Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.


OPATRENIA

Obec Bodiná : 13. marec 2020 12:35

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom a v súvislosti s nariadením Krízového štábu Slovenskej republiky pod vedením predsedu vlády SR, starostka Obce Bodiná Marcela Filová týmto vydáva preventívne opatrenia:

– obmedzenie styku zamestnancov Obecného úradu v Bodinej s verejnosťou

– prevádzka Obecného úradu v Bodinej je od 13.03.2020 až do odvolania v obmedzenom režime

– prosíme občanov, aby s pracovníkmi obecného úradu komunikovali telefonicky, písomne alebo elektronickou formou. V prípade potreby kontaktujte zamestnancov Obecného úradu v Bodinej elektronicky: e-mail: obecbodina@centrum.sk, alebo telefonicky: 042/4398035, starostka mobil: 0908 888 446

– zároveň žiadame občanov, aby obecný úrad osobne navštívili len v nutných a neodkladných prípadoch

– starostka obce Vás žiada o dodržiavanie rozhodnutí a opatrení, ktoré vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

V Bodinej, dňa 13.03.2020

Marcela Filová
starostka obce

Obecný úrad v Bodinej bude pracovať
od 13.03.2020 až do odvolania v obmedzenom režime.

Zmena úradných hodín od 13.03.2020:
PO – PIA: 08.00 hod. – 11.00 hod.

 


Obmedzenie autobusových spojov

Obec Bodiná : 12. marec 2020 21:56

Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.3.2020 o uzatvorení školských zariadení v termíne od 13.3.2020 do platnosti rozhodnutia o uzavretí školských zariadení budú autobusové spoje premávať v prázdninovom režime t.j. nebudú premávať spoje s označením:

SAD Trenčín: x10
Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x34, x38 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).

SAD Prievidza: x10, x18, ➄25, ➆26
Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením x11, x43, x46, x56, x61 (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).

V zaujme ochrany zdravia vodičov, Vás žiadame neobsadzovať prvý rad sedadiel za vodičom.

Ďakujeme za porozumenie.


Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Obec Bodiná : 12. marec 2020 18:44

Dňa 12. 3. 2020 v čase od 6:00 do 6:55 bolo Sekciou krízového riadenia MV SR uskutočnené vyrozumenie v zmysle Smernice vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo stupňa teroristického ohrozenia na území Slovenskej republiky (schválená uznesením vlády Slovenskej republiky č. 572/2017 z 13.12.2017) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie 12. 3. 2020 od 6:00 hod. na území Slovenskej republiky rozhodnutím vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.


Usmernenie hlavného hygienika SR

Obec Bodiná : 11. marec 2020 11:11

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Osoba, ktorej bola nariadená domáca izolácia, alebo izolácia vzdravotníckom zariadení je povinná počas celej doby karantény (14 dní):

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení (podľa rozhodnutia hlavného hygienika SR alebo regionálneho hygienika),
c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
d) zdržať sa cestovania,
e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,
f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,
g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4076:usmernenie-hlavneho-hygienika-slovenskej-republiky-pre-verejnos-onkarantene&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153


Verejná vyhláška Úradu VZ SR

Obec Bodiná : 11. marec 2020 11:06

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


« Strana 1 ... 8, 9, 10, 11, 12 ... 21, »