Návrh – Viacročný rozpočet obce Bodiná na roky 2022 – 2024

Obec Bodiná : 24. november 2021 15:43

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Obec Bodiná : 24. november 2021 15:40

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Bodiná č. 3/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1.1.2022.


Víkendové očkovanie bez registrácie

Obec Bodiná : 19. november 2021 15:47

Víkendové očkovanie v NsP Považská Bystrica aj bez registrácie

Mesto Považská Bystrica v spolupráci s Nemocnicou s poliklinikou v Považskej Bystrici otvára víkendovú vakcinačnú ambulanciu.

Otvorená bude v sobotu a v nedeľu od 7.30 hod. – 14.30 hod. v priestoroch pod detskými ambulanciami. Vstup bude po bezbariérovom nájazde do polikliniky okolo lekárne Nový život do suterénu.

Záujemcovia o očkovanie sa nemusia vopred nahlasovať a ani registrovať.


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 18. november 2021 16:43

Covid tabulka


Požehnanie svätého kríža

Obec Bodiná : 14. november 2021 20:49

V nedeľu 14.11.2021 požehnal v Bodinej kňaz Štefan Junas svätý kríž, ktorý je osadený na ceste do Bielej vody. Dielo rezbára Vladimíra Šimíka bude slúžiť všetkým pútnikom a bude miestom na modlitbu pre každého okoloidúceho.


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 9. november 2021 18:13

Covid tabulka


Vysvätenie nového kríža na evanjelickom cintoríne

Obec Bodiná : 7. november 2021 23:07

V nedeľu 7. novembra 2021 slávnostne vysvätil Zborový farár zo Žiliny Marián Kaňuch a administrátor Cirkevného zboru Považská Bystrica Peter Fabok nový kríž na evanjelickom cintoríne v Bodinej. Pôvodný kríž bol poznačený časom, preto veriaci dali vyhotoviť nový. Ľubomír Brveník oslovil rezbára Vladimíra Šimíka, ktorý kríž vyhotovil, drevo poskytol urbár a dobrovoľníci kríž osadili.


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 3. november 2021 17:40

Covid tabulka


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 27. október 2021 14:49

Covid tabulka


Bodianske novinky 1/2021

Obec Bodiná : 25. október 2021 13:17

Prvé číslo Bodianskych noviniek v roku 2021 na stiahnutie:


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 20. október 2021 13:15

Covid tabulka


Výzva na predkladanie ponúk

Obec Bodiná : 14. október 2021 11:29

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu – PHZ

Názov zakázky: Vývoz komunálneho odpadu pre obec Bodinú

Opis predmetu zákazky:
1) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie komunálneho odpadu
2) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie objemného odpadu a drobného stavebného odpadu
3) Zber, odvoz a zneškodnenie/zhodnotenie nebezpečného odpadu
4) Zber, odvoz a znehodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO).

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.10.2021, čas: do 10:00 hod.


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 14. október 2021 9:28

Covid tabulka


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 6. október 2021 15:39

Covid tabulka


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 29. september 2021 17:24

Covid tabulka


Pozitívne prípady Covid-19

Obec Bodiná : 22. september 2021 13:43

Covid tabulka


Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Obec Bodiná : 20. september 2021 9:07

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 22.09.2021 a 23.09.2021 v čase od 08.30 hod. do 16.30 hod. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.


Oznámenie o začatí územného konania

Obec Bodiná : 13. september 2021 12:39

Dodatočné povolenie stavby “Rodinný dom, Bodiná o 1 b.j.” na pozemku KNC parc. č.: 1759/3 v kat. území Bodiná, v obci Bodiná.

Obec Bodiná ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje zahájenie konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje k predloženému návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

19. októbra 2021 (utorok) o 9,00 hod.
so stretnutím na Spolo
čnom obecnom úrade Jasenica, so sídlom v Považskej Bystrici, Námestie A. Hlinku č. 29/34 na 3. poschodí.


Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Obec Bodiná : 31. august 2021 13:39

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 07.09.2021 v čase od 08.30 hod. do 16.30 hod. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.


Ordinačné hodiny ambulancie v Domaniži

Obec Bodiná : 30. august 2021 12:52

Ordinačné hodiny


« Strana 1 ... 8, 9, 10, 11, 12 ... 27, »