Ordinačné hodiny Domaniža

Obec Bodiná : 23. október 2020 12:34

Ordinačné hodiny – Všeobecná ambulancia pre dospelých Domaniža platné od 1.10.2020


Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Bodiná : 21. október 2020 17:37

Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Prečín

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na okresný úrad do 15 dní odo dňa, kedy bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona.

Textová časť s mapkou „Zmena a doplnok č. 2 Územného plánu obce Prečín – návrh” je dostupná na stránke: http://www.precin.eu

Oznámenie o strategickom dokumente je uverejnené aj na webovej stránke Okresného úradu Považská Bystrica na adrese: http://www.minv.sk/?okresny-urad-povazska-bystrica a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR – v informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia


Registrácia chovu s jednou ošípanou

Obec Bodiná : 15. október 2020 11:48

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy do drobnochovov ošípaných aj z dôvodu nízkej biologickej ochrany a dodržiavania opatrení voči šíreniu vírusu žiada všetkých chovateľov ošípaných o dodržiavanie nasledujúcich opatrení.

Registrácia chovov domácich ošípaných z pohľadu šírenia afrického moru ošípaných patrí k základným elementom manažmentu boja s touto nákazou.

Preto RVPS Púchov vydáva tieto opatrenia:

Občanov, ktorí nemajú chovy registrované v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina (takzvané D-čkové farmy) žiadame aby tak urobili, či už priamo zaslali vypísané registračné tlačivo do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat Žilina (tlačivo si stiahnu na stránke plemenárskych služieb) alebo kontaktovali RVPS Púchov.

Termín : do 23.10.2020


Opatrenie ÚVZ SR

Obec Bodiná : 15. október 2020 11:33

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 15.10.2020


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 12. október 2020 10:30

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 14.10.2020 o 16,00 hodine v KULTÚRNOM DOME v BODINEJ.


Opatrenia pre prevádzky a organizovanie hromadných podujatí

Obec Bodiná : 1. október 2020 10:56

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP.pdf


Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja

Obec Bodiná : 30. september 2020 18:04

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (PUM TSK) je strategický dokument, s cieľom naplniť potreby mobility ľudí vregióne, ktorý na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja definuje budúce potreby TSK v oblasti dopravnej infraštruktúry pre obdobie 2025, 2030, 2040 a 2050. Predstavuje komplexný strategický dokument, ktorým sa vymedzujú základné strednodobé a dlhodobé ciele v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry, stanovujú sa priority rozvoja a identifikujú sa opatrenia a zdroje na ich dosiahnutie.

Samotný Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja je členený do častí: Zber údajov, Prieskumy, Dopravné modelovanie, Analytická časť, Návrhová časť, Opatrenia na ďalší rozvoj a implementáciu a Plán implementácie a monitorovania PUM.

Účelom zberu údajov bolo zhromaždenie dostupných podkladov o demografii a územnom rozvoji, údajov o doprave, dát ohľadom nehodovosti, ďalej boli vykonané terénne prieskumy, prieskumy dopravného správania, sčítania dopravy a smerové (anketové) prieskumy.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Obec Bodiná : 30. september 2020 18:00

Pripomienky k zmenám cestovného poriadku

Obec Bodiná : 6. september 2020 19:05

Z dôvodu zmien cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy, ktoré budú v platnosti od 13.12.2020, je možné zo strany cestujúcich podať pripomienky a návrhy.
Tie budú predložené starostkou obce na pracovnom stretnutí s vedením SAD Trenčín, a.s. dňa 23.09.2020. Občania, ktorí využívajú prímestskú autobusovú dopravu, majú možnosť podať svoje podnety k cestovnému poriadku na Obecný úrad v Bodinej v termíne do 21.09.2020.

Marcela Filová
starostka obce


Slávnostné odovzdávanie futbalových šatní

Obec Bodiná : 24. august 2020 12:27

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 24. august 2020 12:07

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 26.8.2020 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 24. august 2020 12:01

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Považskej Bystrici v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 25.8.2020 08:00 hod.


1.kolo + otváranie šatní

Obec Bodiná : 17. august 2020 10:38
Plagat _vypalovanie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Obec Bodiná : 11. august 2020 19:29

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Považskej Bystrici vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresov Považská Bystrica a Púchov od 11.8.2020, 13:00 hod. do odvolania.


Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Obec Bodiná : 11. august 2020 16:52

Rozhodnutie – Zmeny a doplnky ÚP Bodiná

Obec Bodiná : 16. júl 2020 12:54

Návrh VZN

Obec Bodiná : 14. júl 2020 10:37

Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 1/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bodiná


Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 2021-2027

Obec Bodiná : 2. júl 2020 13:42

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o vypracovaní strategického dokumentu posudzovaného podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) na adresu:

Okresný úrad Trenčín
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hviezdoslavova 3
911 01 Trenčín

e-mail: tomas.sinkovic@minv.sk
tel.: 032/7411 688

Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby uskutočniť konzultácie v pracovných dňoch počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu. Termín konzultácií odporúčame dohodnúť vopred u kontaktnej osoby: Ing. Tomáš Šinkovič, telefón: 032 7411 683, tomas.sinkovic@minv.sk, Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín.


Zelená Modrá 2020

Obec Bodiná : 22. jún 2020 10:34
Plagat _vypalovanie

Nové pravidlá vo využívaní požiarnej zbrojnice

Obec Bodiná : 18. jún 2020 14:56

Obecný úrad v Bodinej poskytoval dlhé roky priestory v hasičskej zbrojnici mládeži, ktorá v nej trávila čas hraním stolného tenisu. Realita dnešných dní je však úplne iná. Odomknuté dvere na zbrojnici, neporiadok, ohorky od cigariet, prázdne fľaše, porozlievaný alkohol a neznesiteľný zápach. Obec musí ku svojmu majetku pristupovať zodpovedne a tak po dohode s vedením Dobrovoľného hasičského zboru v Bodinej sa rozhodla vymeniť zámok na vchodových dverách. Mládež, ktorá bude mať záujem zahrať si stolný tenis, môže si kľúče vyzdvihnúť u Stanislava Villína, Ľubomíra Brveníka a na obecnom úrade a následne vrátiť. Obec v každom smere podporuje mládež, ale treba rozlišovať, kedy ide o šport a kedy o niečo celkom iné.

Marcela Filová
starostka obce


« Strana 1 ... 8, 9, 10, 11, 12 ... 23, »