Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 14. január 2015 10:55

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 26.1.2015 o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Novoročný výstup 1.1.2015

Obec Bodiná : 8. január 2015 23:13

Bola pridaná nová fotogáleria – Novoročný výstup zo dňa 1.1.2015
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-novorocny-vystup-1-1-2015/

DSC_0230   DSC_0167


Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Obec Bodiná : 17. december 2014 15:41

Starosta obce Bodiná podľa § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bodinej, ktoré sa uskutoční 2.1.2015 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


VZN mieste dane a poplatky od 1.1.2015

Obec Bodiná : 18. november 2014 20:13

Od 1.1.2015 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2014 zo dňa 12.11.2014.


 

Komunálne voľby dňa 15.11.2014

Obec Bodiná : 16. november 2014 13:46

Výsledky hlasovania z komunálnych volieb vo volebnom okrsku č.1 v Bodinej konaných dňa 15.11.2014:


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 7. november 2014 12:50

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 12.11.2014 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Bodiná : 30. september 2014 18:52

Miestna volebná komisia v Bodinej pre voľby do orgánov samosprávy obcí zaregistrovala na svojom zasadnutí dňa 25.9.2014 nasledovných kandidátov:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať dňa 15. novembra 2014 od 7,00 hod. do 20,00 hod. Volebnou miestnosťou v obci Bodiná bude Kultúrny dom Bodiná. V obci sa volí starosta obce a 5 poslancov obecného zastupiteľstva.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 18. august 2014 17:41

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 26.8.2014 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Futbalový turnaj v Bodinej

Obec Bodiná : 22. júl 2014 17:35

V obci Bodiná sa 20.7.2014 pri príležitosti 20. výročia založenia futbalového klubu Horec Bodiná konal futbalový turnaj.
Pozvanie na turnaj okrem domáceho mužstva prijali aj futbalisti z Praznova, Vrchteplej a Považskej Bystrice.
Video reportáž: http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/sport/item/3545-futbalov%C3%BD-turnaj-v-bodinej

Futbalovy_turnaj_Bodina


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 26. máj 2014 17:33

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 29.5.2014 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Zastavenie zápisov do katastra nehnuteľností

Obec Bodiná : 19. máj 2014 17:31

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný fond oznamuje, že od 21.7.2014 do 20.10.2014 budú pozastavené zápisy do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Bodiná, z dôvodu vykonania aktualizácie registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu.


Voľba prezidenta SR dňa 29.3.2014

Obec Bodiná : 4. apríl 2014 17:29

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky vo volebnom okrsku č.1 v Bodinej konanej dňa 29.03.2014:


Voľba prezidenta SR dňa 15.3.2014

Obec Bodiná : 19. marec 2014 17:26

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky vo volebnom okrsku č.1 v Bodinej konanej dňa 15.03.2014:


Fašiangy 2014

Obec Bodiná : 5. marec 2014 17:23

Bola pridaná nová fotogáleria – Fašiangy 2014 zo dňa 1.3.2014
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2014/

1689625_749390288405776_595318353_n 1977454_815986505082814_1429593577_n


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 19. február 2014 17:15

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 26.2.2014 o 16,30 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Voličské preukazy

Obec Bodiná : 10. február 2014 17:17

Voličské preukazy – voľba prezidenta Slovenskej republiky
Oprávnení voliči, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, môžu požiadať o vydanie voličského preukazu na Obecnom úrade v Bodinej.
Voličské preukazy sa vydávajú:
od 12. 2. 2014 do 14. 3. 2014 počas úradných hodín
Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Oprávnený volič môže požiadať o vydanie voličského preukazu na obe kolá voľby prezidenta Slovenskej republiky súčasne.
O vydanie voličského preukazu môže požiadať:

  • prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené);
  • splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojím podpisom,
  • písomne,
  • elektronicky (e-mailom na adresu- prosíme, aby žiadosť bola naskenovaná a obsahovala podpis žiadateľa).
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

V žiadosti oprávnený volič uvedie tieto údaje:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

V písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti oprávnený volič uvedie korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec voličský preukaz zaslať. Obec zašle voličský preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.


Zber plastov

Obec Bodiná : 10. február 2014 17:14

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, že zber plastov bude prebiehať v termínoch:

   • 21.1.2014     • 15.7.2014

   • 18.2.2014     • 19.8.2014

   • 18.3.2014     • 16.9.2014

   • 15.4.2014     • 14.10.2014

   • 20.5.2014     • 18.11.2014

   • 17.6.2014     • 16.12.2014


Zľava na komunálny odpad

Obec Bodiná : 7. február 2014 17:13

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí pracujú v zahraničí si môžu uplatniť zľavu na komunálny odpad, s tým že si na Obecný úrad v Bodinej podajú žiadosť s potvrdením o zamestnaní v cudzine alebo pracovné povolenie. Taktiež rodičia detí, ktoré študujú v zahraničí a mimo okres Považská Bystrica, predložia žiadosť s potvrdením o návšteve školy a potvrdením o pobyte na internáte v termíne do 28.2.2014.


Informácie o procese verejného obstarávania

Obec Bodiná : 16. december 2013 17:10

OZNÁMENIE O VYHODNOTENÍ PONÚK, zo dňa 12.12.2013 predložených uchádzačmi v zadaní podlimitnej zákazky, ktorej výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 207/2013 pod číslom 17516 – WYP zo dňa 23.10.2013 s predmetom zákazky: ,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná”.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 8. december 2013 17:07

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 12.12.2013 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


« Strana 1 ... 8, 9, 10, 11, »