Pamätná medaila obci Bodiná

Obec Bodiná : 18. marec 2015 14:27

Starostka obce Bodiná prevzala dňa 17. marca 2015 na slávnostnom zasadnutí Hnutia vypálených obcí Slovenska v Pamätníku SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti 70. výročia SNP a ukončenia druhej svetovej vojny pamätnú medailu Za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie vlasti.
Medailu odovzdal zástupca ministerstva obrany starostom 103 obcí, ktoré v rokoch 1944 a 1945 vypálili nacisti, a Múzeu SNP, ako správcovi národnej kultúrnej pamiatky Kalište, pamätníka na osadu, ktorá ako jediná z vypálených obcí a osád už nebola obnovená.

Pamätné medaily tieto obce získali za aktívnu účasť ich obyvateľov v odboji, pomoc povstaleckým jednotkám a partizánom, poskytnutie ubytovania prenasledovaným, ukrývanie zajatcov, utečencov, židovského obyvateľstva, odmietnutie príkazov na evakuáciu či za odmietnutie prác obyvateľom na budovaní obranných postavení pred príchodom oslobodzovacích vojsk, čo boli pre fašistov dôvody na ich vypálenie.

V Bodinej vypálili fašisti dňa 16. decembra 1944 osady Marek a Studená. Neskôr – 17. apríla 1945 – vypálili v Bodinej 8 poľnohospodárskych usadlostí a 22 občanov odvliekli ako rukojemníkov do Prečína.


Daň z nehnuteľností

Obec Bodiná : 18. marec 2015 14:08

Obecný úrad v Bodinej oznamuje občanom, ktorí si ešte nepodali daňové priznanie na rok 2015, že je potrebné k daňovému priznaniu priniesť výpis z registra nového stavu, prípadne nové vlastnícke listy po pozemkových úpravách.

Taktiež občania, ktorí žiadajú úľavu za komunálny odpad musia doložiť potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie zahraničného zamestnávateľa vydané v roku, v ktorom sa uplatňuje zníženie poplatku. V prípade, že nie je potvrdenie v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné predložiť aj úradny preklad.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 19. február 2015 14:39

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 25.2.2014 o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Rekonštrukcia a modernizácia VO v obci Bodiná

Obec Bodiná : 19. február 2015 12:16

Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Bodiná“

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102

IČO: 00692522

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15    Bratislava 212

IČO: 00686832

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00002801

DIČ: 2020877749

Výška Poskytnutého príspevku: 69 397,69 €

Začiatok realizácie projektu: 09/2014

Koniec realizácie projektu: 06/2015

Miesto realizácie projektu: Obec Bodiná

Stručný popis projektu:  V rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bude vymenených 56 ks svetelných bodov a 30 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež budú vymenené RVO v počte 3 ks. Taktiež bude inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link pre podrobné informácie k výzve: https://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/


Fašiangy 2015

Obec Bodiná : 17. február 2015 11:25

Bola pridaná nová fotogáleria – Fašiangy 2015
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2015/

DSC_0114       DSC_0089


Finančný príspevok na obedy

Obec Bodiná : 7. február 2015 18:00

Obecný úrad v Bodinej oznamuje, že občania vyššieho veku s trvalým pobytom v obci Bodiná, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku majú finančný nárok na obedy, ktoré sa budú dovážať do našej obce. Obec bude prispievať sumou vo výške 0,50 € na jedného stravníka a pracovný deň, ktorému bude obed doručený prostredníctvom reštauračného zariadenia Reštaurácia a Pizzeria Včielka Pružina formou donáškovej služby do miesta trvalého pobytu stravníka v čase od 11.30 do 12.00 hodiny počas pracovných dní.
Občanom vyššieho veku, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, si vyberú na donášku obeda počas pracovných dní iné zariadenie ako je hore uvedené, bude mu obec taktiež prispievať sumou 0,50 € na stravníka a pracovný deň, ale v tomto prípade si občan zabezpečí donášku obeda sám.
Záujemci sa môžu prihlásiť osobne na Obecnom úrade v Bodinej alebo telefonicky.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 14. január 2015 10:55

Starostka obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 26.1.2015 o 17,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Novoročný výstup 1.1.2015

Obec Bodiná : 8. január 2015 23:13

Bola pridaná nová fotogáleria – Novoročný výstup zo dňa 1.1.2015
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://www.bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-novorocny-vystup-1-1-2015/

DSC_0230   DSC_0167


Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

Obec Bodiná : 17. december 2014 15:41

Starosta obce Bodiná podľa § 12 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bodinej, ktoré sa uskutoční 2.1.2015 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


VZN mieste dane a poplatky od 1.1.2015

Obec Bodiná : 18. november 2014 20:13

Od 1.1.2015 nadobúda účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 4/2014 zo dňa 12.11.2014.


 

Komunálne voľby dňa 15.11.2014

Obec Bodiná : 16. november 2014 13:46

Výsledky hlasovania z komunálnych volieb vo volebnom okrsku č.1 v Bodinej konaných dňa 15.11.2014:


 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 7. november 2014 12:50

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 12.11.2014 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Voľby do orgánov samosprávy obcí

Obec Bodiná : 30. september 2014 18:52

Miestna volebná komisia v Bodinej pre voľby do orgánov samosprávy obcí zaregistrovala na svojom zasadnutí dňa 25.9.2014 nasledovných kandidátov:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať dňa 15. novembra 2014 od 7,00 hod. do 20,00 hod. Volebnou miestnosťou v obci Bodiná bude Kultúrny dom Bodiná. V obci sa volí starosta obce a 5 poslancov obecného zastupiteľstva.


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 18. august 2014 17:41

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 26.8.2014 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Futbalový turnaj v Bodinej

Obec Bodiná : 22. júl 2014 17:35

V obci Bodiná sa 20.7.2014 pri príležitosti 20. výročia založenia futbalového klubu Horec Bodiná konal futbalový turnaj.
Pozvanie na turnaj okrem domáceho mužstva prijali aj futbalisti z Praznova, Vrchteplej a Považskej Bystrice.
Video reportáž: http://www.tvpovazie.sk/index.php/prehlad-sprav/sport/item/3545-futbalov%C3%BD-turnaj-v-bodinej

Futbalovy_turnaj_Bodina


Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Bodiná : 26. máj 2014 17:33

Starosta obce Bodiná zvoláva podľa zákona č. 369/1990 Z.z. zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň: 29.5.2014 o 16,00 hodine v zasadacej miestnosti OcÚ Bodiná.


Zastavenie zápisov do katastra nehnuteľností

Obec Bodiná : 19. máj 2014 17:31

Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný fond oznamuje, že od 21.7.2014 do 20.10.2014 budú pozastavené zápisy do katastra nehnuteľností v katastrálnom území Bodiná, z dôvodu vykonania aktualizácie registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu.


Voľba prezidenta SR dňa 29.3.2014

Obec Bodiná : 4. apríl 2014 17:29

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky vo volebnom okrsku č.1 v Bodinej konanej dňa 29.03.2014:


Voľba prezidenta SR dňa 15.3.2014

Obec Bodiná : 19. marec 2014 17:26

Výsledky hlasovania z voľby prezidenta Slovenskej republiky vo volebnom okrsku č.1 v Bodinej konanej dňa 15.03.2014:


Fašiangy 2014

Obec Bodiná : 5. marec 2014 17:23

Bola pridaná nová fotogáleria – Fašiangy 2014 zo dňa 1.3.2014
Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na nasledujúci odkaz : https://bodina.eu/fotogaleria/fotogaleria-fasiangy-2014/

1689625_749390288405776_595318353_n 1977454_815986505082814_1429593577_n


« Strana 1 ... 22, 23, 24, 25, »