Zmluva č.18/2023

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Poistná zmluva bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 27.11.2023.   Číslo: 18/2023 Poisťovňa: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefaničova 4, 816 23 Bratislava Poisťovňa IČO: 00585441 Poistník: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Poistník IČO: 00692522 Názov: more »

Detaily