Faktúra č.113/2022

Číslo: 114/2022

Predmet: Spevnené plochy, obrubníky, zámková dlažba

Cena: 4 517,40 €

Dodávateľ: Ladislav Ďurkech, Rozkvet 2010/26, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 32896875

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 27.7.2022

Dátum doručenia: 1.8.2022

Dátum splatnosti: 10.8.2022

Dátum úhrady: 1.8.2022

Spôsob úhrady: Prevodný príkaz

Dátum zverejnenia: 19.8.2022

Poznámka:

Zmluva č.6/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie a hudobného výkonu bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 8.8.2022.   Číslo: 6/2022 Zmluvná strana 1: Obec Bodiná, Bodiná č.102 v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Zmluvná strana 2: Umelecká agentúra O.W. more »

Detaily

Plán rozvoja VaK TSK 2021 – 2027

Záverečné stanovisko – Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027  Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z. more »

Detaily

Objednávka č.6/2022

Číslo: 6/2022

Predmet: Ozvučenie akcie “Obecné slávnosti”

Cena: 200,00 €

Dodávateľ: Hoja – Hoja – Ďunďa, Stred 50/31, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ IČO: 51970431

Odberateľ: Obec Bodiná, Bodiná č. 102

Odberateľ IČO: 00692522

Dátum vystavenia: 5.8.2022

Meno osoby, ktorá objednávku uzatvorila: Marcela Filová

Funkcia osoby, ktorá objednávku uzatvorila: starostka

Dátum zverejnenia: 5.8.2022

Poznámka:

Volebná miestnosť

OZNÁMENIE 

o utvorení volebného okrsku a o určení územného obvodu a o určení volebnej miestnosti pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022

Obec Bodiná bude mať jeden volebný okrsok v jednom volebnom obvode, utvorenom pre celú obec. Voliť sa bude vo volebnej miestnosti v kultúrnom dome v obci Bodiná.


 

Delegovanie do volebných komisií

Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Miestna volebná komisia (pre voľby do orgánov samosprávy obcí) Do miestnej volebnej komisie  môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva. Do miestnej volebnej more »

Detaily

Zmluva č.5/2022

Potvrdenie Obec Bodiná zastúpená starostkou Marcelou Filovou týmto potvrdzuje, že Zmluva o výpožičke bola zverejnená na internetovej stránke obce – www.bodina.eu, dňa 1.8.2022.   Číslo: 5/2022 Prenajímateľ: Obec Bodiná, Bodiná č.102, 018 15 Prečín v zastúpení: Marcela Filová, starostka obce Zmluvná strana 1 IČO: 00692522 Nájomca: Bodiansky spevokol Názov: Zmluva o výpožičke Predmet: Reprezentačný odev more »

Detaily

Výkup papiera 1.8.2022

V pondelok 1.8.2022 sa pred predajňou Coop Jednota v Bodinej v čase od 15.50 hod. do 16.00 hod. uskutoční výkup papiera – výmenou za hygienické výrobky.

Papier musí byť zviazaný do balíkov, nie v krabici ani v igelitke. Vykupujú sa noviny, časopisy, letáky a knihy bez tvrdých obalov. Nevykupujú sa kartóny.