Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v Obci Bodiná za rok 2021 Obec Bodiná podľa 329/2018 Z.z., Zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021: Obec vyseparovala more »

Detaily

Ubytovaní utečenci – dotácia

Ubytovaných utečencov pre získanie dotácie treba nahlásiť na obecnom úrade Občania, ktorí ubytujú štátneho príslušníka Ukrajiny, môžu požiadať o dotáciu. Podmienkou je, aby majitelia nehnuteľností, ktorí dočasné útočisko občanom Ukrajiny poskytnú, túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade. Nakoľko zákon zatiaľ presne nedefinuje podmienky poskytovania dotácie, o dotáciu za ubytovanie utečencov z Ukrajiny bude možné požiadať aj spätne. Ale more »

Detaily

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií TSK

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027 Dokumentácia je zverejnená na stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren od 15. marca 2022. V nadväznosti na uvedené si vám dovoľujeme oznámiť, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie more »

Detaily

Verejná vyhláška – ÚP Bodiná

Obec Bodiná oznamuje,že dňom 7. marca 2022 začína prerokovanie ÚPD Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Bodiná Občania, právnické a  fyzické osoby sa môžu do 30 dní od vyvesenia vyjadriť k predmetnému návrhu Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu Obce Bodiná. So spracovaným návrhom Zmeny a doplnky č.4 Územného plánu obce Bodiná sa môžete oboznámiť i na more »

Detaily