Plán udržateľnej mobility TSK

Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu a k návrhu strategického dokumentu posudzovanému podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) “Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 21 dní od zverejnenia more »

Detaily

Výber daní z nehnuteľností

Dňom 20.05.2020 začal Obecný úrad v Bodinej vyberať daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.
Žiadame občanov, aby pri návšteve obecného úradu používali ochranné rúška, rukavice a aby dodržiavali odstup 2 metre.
Dane treba uhradiť v lehote do 15.06.2020.

Marcela Filová
starostka obce


Dôležitý oznam pre obyvateľov obce

Oznamujem Vám, že obyvatelia obce, ktorí sa ocitli v domácej karanténe z dôvodu koronavírusu, môžu požiadať o pomoc pri zásobovaní základnými potravinami a liekmi na Obecnom úrade v Bodinej, a to telefonicky na čísle: 0908 888 446 alebo emailom na obecbodina@centrum.sk Túto službu poskytne obec aj seniorom, alebo obyvateľom, ktorí sú osamelí a zdravotne indisponovaní more »

Detaily